Kutatóműhelyek

Kutatóműhelyek

Kutatási témák 

  • Szisztematikus történeti és elméleti kutatások
  • A neveléstudomány tudománytörténete
  • Gyermekkor-történeti kutatások
  • Elemi iskolai tanítók és középiskolai tanárok professzionalizációs hazai folyamatai és nemzetközi összehasonlító vizsgálata
  • Reformpedagógia és életreform
  • Múzeumpedagógia
  • Iskolai innovációk történeti-elméleti és komparatív megközelítése
  • Herbartianizmus a közép-kelet-európai régióban

Műhelyek a kutatócsoportban

1. Propedeutikai kutatások (Elméleti és történeti pedagógiai, rendszerező, összehasonlító, tudományelméleti, történeti antropológiai és kutatás-metodológiai) 
Vezető: Szabolcs Éva, tagok: Golnhofer Erzsébet, Mann Miklós, Mészáros György, Németh András, Donáth Péter, Győri János, Tészabó Júlia.
Napjaink különböző pedagógiai relevanciával rendelkező aktuális problémájának tudományos igényű vizsgálatához, továbbá a neveléstudomány elméleti megalapozásához elengedhetetlenek az ezeket megalapozó - filozófiai, történeti, antropológiai, összehasonító-rendszerező, kutatás-metodológiai - nézőpontú alapkutatások. Ezekben a tanszék profiljához szorosan kapcsolódó nemzetközi tudományos kapcsolatokba ágyazott pedagógiai propedeutikai kutatásokban egymást kiegészítve van jelen a történeti, antropológiai és összehasonlító pedagógiai nézőpont, továbbá a rendszerező elméleti megközelítés. A fenti területen az elmúlt években folyó kutatások eredményeként számos elméleti-történeti, rendszerező elméleti, antropológiai és kutatás-metodológiai munka született.

A témában megvédett doktori disszertációk: Mészáros László, témával foglalkozó doktoranduszok: Berzsenyi Emese, Daragó Rita, Schwager Gizella, Nagy Andrea, Balatoni Katalin, Kiss Henriett.

A kutatáshoz kapcsolódó jelentősebb munkák: 
Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, 1997., 
Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe - Osiris, Budapest, 1999., 
Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Kiadó, Budapest, 2001.
Németh András – Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest, 2005. 
Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva (szerk.): Iskola és történeti emlékezet. Egy 1947–48-as iskolai ankét. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009, 
Németh András: Emberi idővilágok – pedagógiai megközelítések. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010, 
Mikonya György: A tanításművészet módszere. Gondolat Kiadó, Budapest, 2005 
Tészabó Júlia: A gyermekjáték a 19-20. század fordulóján. Pont Kiadó, Budapest, 2004. Tészabó Júlia, Török Róbert, Demjén Bence: "A Babatündérhez" A budapesti játékkereskedelem története. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, 2010., 
Mikonya György: Az európai egyetemek története (1230-1700). ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 
Hegedüs Judit – Németh András – Szabó Zoltán András (szerk.): Új historiográfiai, elméleti megközelítések és metodológiai eljárások a pedagógiatörténetben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 


2. Neveléstudomány-történeti kutatások
Az 1990-es évek közepe óta az OTKA által folyamatosan támogatott nemzetközi tudománytörténeti kutatás: 
I.    1995 – 1997: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete (OTKA T 018522) 
II.    1999 – 2003: A magyar neveléstudomány tudománytörténete (OTKA T 029816), 
III.    1998-1999: A magyar neveléstudomány fejlődése a nemzetközi recepció tükrében (FKFP 6366/99), 
IV.    2004- 2008: A magyar neveléstudomány fejlődésének új irányai a XX. század második felében (OTKA T 046598) – a magyar neveléstudomány fejlődésének a 19. század elejétől a 20. század végéig tartó időszakának komparatisztikai alapokon nyugvó recepciótörténeti vizsgálatára irányultak. 
V.    Az 2012-ben kezdődő, a magyar szocialista neveléstudomány mikro-folyamatainak feltárására irányuló, 2015-ig tartó újabb OTKA kutatás (T 100489) középpontjában az 1945 és 1990 közötti pedagógiai folyóiratok diskurzuselemzése áll. 
A kutatás vezetője: Németh András, szenior kutatók: Golnhofer Erzsébet, Pukánszky Béla, Sáska Géza, Szabolcs Éva, a kutatásban alkalmazott tudományos munkatárs: Biró Zsuzsanna Hanna és Szabó Zoltán András. 
További kutatók: Baska Gabriella, Vincze Beatrix, Hegedűs Judit, Garai Imre, Sáska Géza, továbbá több MA szakos és doktorandusz hallgató. A témában dolgozó doktorjelölt: Pénzes Dávid. 

A kutatáshoz kapcsolódó jelentősebb munkák: 
Németh András, Tenorth, Heinz-Elmar: Neveléstudomány-történeti Tanulmányok. Osiris, Budapest, 1999.; 
Horn, Klaus-Peter, Németh András, Pukánszky Béla, Tenorth, Heinz-Elmar: Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa. Osiris, Budapest, 2001, 
Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, Németh András: A magyar neveléstudomány tudománytörténete. Gondolat, Kiadó, Budapest, 2005, 
Hopfner Johanna, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.): Kindheit – Schule - Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948 – 2008. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford ; Wien: Peter Lang Verlag, 2009.; 
Németh András, Biró Zsuzsanna (szerk.): A magyar neveléstudomány a XX. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 
Golnhofer Erzsébet: Hazai pedagógiai nézetek 1945-49. Iskolakultúra könyvek, Pécs, 2004.

3. Életreform és reformpedagógia kutatások
Eddig 6 OTKA és 3 OMAA által támogatott kutatás, amely 2004-ben kezdődött a korábbi reformpedagógiai témájú OTKA és nemzetközi OMAA kutatásokra alapozva: 
I. 1993 – 1995: Reformpedagógiai irányzatok összehasonlító vizsgálata (OTKA T 06786), 
II. 1996 – 2001: Reformpedagógiai irányzatok összehasonlító vizsgálata III. (OTKA T 02253) – alapozódó, további IV.-V OTKA valamint OMAA támogatásával megvalósuló: 2004-2007:  Reformpedagógia és életreform VI. (OTKA T 037337), 2008 – 2013: Reformpedagógia és életreform VII. (OTKA  K 68484),Reformpedagógia és életreform VIII. 2014-2017, IX. 2015-2016 OMAA Továbbélő utópiák címen futó – nemzetközi társadalomtörténeti kutatás, amely interdiszciplináris megközelítéssel vizsgálja a pedagógiai reformmozgalmak és 20. század elején kibontakozó életreform törekvések kapcsolatát.
A kutatás témavezetője: Németh András, Kutatási munkatárs: Kempf Katalin, szenior kutatók: Boreczky Ágnes, Mikonya György, Pirka Veronika, Tészabó Júlia, Pukánszky Béla, Vincze Beatrix, további 6 doktorandusz hallgató.

A témában sikeresen megvédett doktori disszertációk: Sztrinkóné Nagy Irén, Németh Regina, Pethő Villő, Sanda István Dániel, Vincze Beatrix, Kiss K. Tünde, Kissné Zsámboki Réka, Pajorné Kugelbauer Ida, Pirka Veronika, a témában dolgozó doktoranduszok: Amati Gergely, Kovács Henrik, Ackermanné Kelő Kamilla, Tordai Katalin, Földesi Renáta, Pásztor Enikő, Sófalvi Emese.

A kutatáshoz kapcsolódó jelentősebb munkák: 
Németh András: A reformpedagógai múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 
Németh András – Skiera Ehrenhard: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999, 
Mikonya György: Kiút vagy tévút? Reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben. Eötvös József. Kiadó, Budapest. 2003., 
Németh András, Mikonya György, Skiera Ehrenhard (szerk.): Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Budapest, 2005., 
Skiera, Ehrenhard, Németh András, Mikonya György (Hrsg.): Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa. Gondolat, Budapest, 2006., 
Mikonya György: Rend a rendetlenségben, avagy a szabadság útvesztői. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008,  
Hopfner Johanna, Németh András (Hrsg.): Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008., 
Boreczky Ágnes: Majdnem száz év.  - Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával, Gondolat Kiadó, Budapest, 2009, 
Tészabó Júlia: Játék-pedagógia, gyermek kultúra. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011., 
Németh András – Pirka Veronika (szerk.): Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie II. Eine Sammlung aus der Beiträgen der internationalen Konferenz, 24-25 April 2009, Fürstenfeld, Neveléstörténet, 7. 1-2. sz. 2010 különszám, 161 old., 
Németh András – Pirka Veronika (szerk.): Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013., 
Beke László – Németh András – Vincze Gabriella (szerk.): Mozdulat – magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. 
Németh András – Pukánszky Béla – Pirka Veronika (szerk): Továbbélő utópiák. Gondolat Kiadó, 2014.

4. Herbartianizmus kutatások
Vezetője: Vincze Beatrix, tagjai: Németh András,  
A kutatócsoport célja a Herbart műveit és a herbartianizmus témában megszületett és megszülető szakirodalom teljes feltérképezése és feldolgozása a közép-európai régió témával foglalkozó kutatóinak bevonásával, továbbá a hazai recepció kutatása, a nemzetközi összefüggések, azonosságok és eltérő sajátosságok feltárása. A kutatócsoport kapcsolatban áll az esseni egyetemen R. Coriand professzor vezetésével működő nemzetközi kutatócsoporttal: Herbartizmus nemzetközi kutatóhelye” (Arbeitsstelle für Internationale Hebartianismusforschung, https://www.uni-due.de/herbartianismus-forschungsstelle) kutatásaihoz, amely adatbankja a herbarti recepció német nyelvű szakirodalmát is tartalmazza. 

 A kutatáshoz kapcsolódó jelentősebb munkák: 
Hopfner Johanna, Németh András (Hrsg.): Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008. 
Németh András – Pirka Veronika (szerk.): Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie II. Eine Sammlung aus der Beiträgen der internationalen Konferenz. Peter Lang, Frankfurt am Main.  Eine Sammlung aus der Beiträgen der internationalen Konferenz, 24-25 April 2009, Fürstenfeld, Neveléstörténet, 7. 1-2. sz. 2010 különszám, 161 old. 
Vincze Beatrix: A herbarti pedagógia recepciójának új kutatási lehetősége. (2014),  In: In: Torgyik Judit (szerk.): Sokszínű pedagógiai kultúra I. International Research Institute s.r.o., Komarno. Die Wirkung des Herbartianismus in den Lehrwerken des ungarischen Gymnasiums zur Jahrhundertwende. (2008) In: Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k. u. k. Monarchie. (szerk: J.


5. Pedagógus professzió kutatások
Vezetője: Baska Gabriella. Tagjai: Németh András Szabolcs Éva, Garai Imre, Vincze Beatrix, Donáth Péter. 
A hagyományokra visszatekintő, tanítói szakmatörténeti kutatásokra alapozódó, több TÁMOP projekt által támogatott kutatás keretében megvalósuló történeti - komparatív professzió-kutatási projekt közel negyven hazai és külföldi kutató bevonásával a közép-európai régió pedagógusképzésének az egyes országokra jellemző, azok történeti előzményeire is kitekintő fejlődési trendjeit vizsgálja. 

Megvédett doktori munkák: Baska Gabriella, Garai Imre. A témában dolgozó doktoranduszok: Tóth Ágnes, Méreg Martin, Szűcs Katalin, Nemes-Németh Nóra, Kubány Erika, Szabó Zoltán András, Vallentné Albert Éva, Frank Tamás, Morvai Tünde, Farkas Péter.

A kutatáshoz kapcsolódó jelentősebb munkák: 
Matthies, Aila-Leena, Skiera Ehrenhard (szerk.): Finnország oktatási rendszere. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010, 
Németh András: Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák I. 1775-1945. – nemzeti fejlődési trendek, nemzetközi recepciós hatások. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.; 
Németh András-Skiera Ehrenhard (szerk): Lehrerbildung in Europa – Geschichte, Struktur und Reform. Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2012.
Mikonya György (szerk.): A pedagógusképzés törvényi szabályozása (1917-1945).  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2012.

6. Történeti gyermek- és ifjúságtanulmányok
Vezetője: Szabolcs Éva.  
Az OTKA által támogatott társadalomtörténeti, szociológiai indíttatású gyermekkor-kutatás (Gyermekkor-kutatás interdiszciplináris keretekben OTKA T0 49675), amelynek középpontjában a gyermek-lét sokféleségére, annak kultúrához és társadalmi csoportokhoz kötöttsége áll. 
Megvédett doktori munka: Endrődi-Nagy Orsolya, a témában dolgozó doktorandusz Kicsák Mónika.
A kutatáshoz kapcsolódó jelentősebb munkák: 
Golnhofer Erzsébet, Szabolcs Éva: Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Budapest, 2005. Eötvös József Könyvkiadó. 122 p., 
Szabolcs Éva (szerk.): Milyen a gyerekcigány? Budapest, 2007. Eötvös József Könyvkiadó. 116 p., 
Szabolcs Éva (szerk.): Ifjúkorok, gyermekvilágok I. Budapest, 2009. Eötvös József Könyvkiadó., 
Szabolcs Éva (szerk.:) Ifjúkorok, gyermekvilágok II. Budapest, 2009. Eötvös József Könyvkiadó., 
Baska Gabriella: Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19–20. század fordulóján. Budapest, 2010. Gondolat., 
Hegedüs Judit: Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból. Budapest, 2010. Gondolat., Szabolcs Éva: Gyermekből tanuló. Az iskolás gyermek 1868–1906. Budapest, 2010. Gondolat. 

7.„Időutazás a gyermekkorba” hallgatói kutatóműhely 
Vezetője: Baska Gabriella, Hegedűs Judit
MA szakos hallgatók számára szervezett kutatószeminárium, amely egy a kutatómunka eredményeit tartalmazó kiállítással zárul. Célja a kulturális antropológiából ismert fotóinterjú módszerével a szocializmus gyermekvilágának feltárása 

8. Doktorandusz Műhely
Vezeti: Németh András, Baska Gabriella és Vincze Beatrix. 
A program doktorandusz hallgatóinak szakmai tudományos fejlődésének elősegítésére 2008 óta eredményesen működik: 
a) hallgatói munkák bemutatása és megbeszélése;
b) külföldi professzorok bevonásával rendszeres angol és német nyelvű blokkszemináriumok tartása (2010-2013 között 8 külföldi előadó), 2014-ben Prof. E. Skiera Herder professzori ösztöndíj keretében tartott angol és német nyelvű kurzusokat;
c) a doktorandusz hallgatók által önállóan szerkesztett tudományos munkák készítése, külföldi szakmunkák fordítása és megjelentetése;
d) különböző doktorandusz konferenciák szervezése;
e) aktív részvétel a kutatócsoport kutatásaiban.

A doktori műhely keretében készülő jelentősebb munkák: 
Biró Zsuzsanna Hanna, Pap Tünde Katalin (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008, 
Matthies, Aila-Leena, Skiera Ehrenhard (szerk.): Finnország oktatási rendszere. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010. (A fordítást az eredetivel összevetette és szerkesztette: Schwager Gizella, további fordítók és korrektorok: Bali Beáta, Bányász-Németh Tilda, Fehér Ilona, Németh Regina, Pirka Veronika, Sanda István Dániel, Sófalvi Emese, Ackermanné Kelő Kamilla, Varjasi Gyula) 
Baska Gabriella – Hegedüs Judit – Nóbik Attila (szerk.): A neveléstörténet változó arcai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013, 
Németh András – Szabó Zoltán András (szerk.): Új historiográfiai, elméleti megközelítések és metodológiai eljárások a pedagógiatörténetben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.


9. Ikonográfiai és Ikonológiai Műhely 
Vezetője: Tészabó Júlia 
A doktori iskola programjához is kapcsoló műhely fő célja a hazai források felkutatása és elemzése, a módszerek beillesztése a kutatómunkába. 
http://pedagogiatortenet.elte.hu/ikonologiai-es-ikonografiai-muhely/

10. Kriminál- és Börtönpedagógiai Műhely
Vezetője: Hegedűs Judit
Kriminálpedagógia, -pszichológia és börtönpszichológia szakembereinek szakmai együttműködése, konferenciák szervezése, a témához kapcsolódó történeti, antropológiai kutatások.
http://pedagogiatortenet.elte.hu/kriminal-es-bortonpedagogiai-szakmai-muhely/

11. Múzeumpedagógiai Műhely 
A múzeumpedagógiai képzéshez kapcsolódó módszertani fejlesztő és kutatási feladatok ellátása. A tudományos műhely kutatómunkája kiterjed a múzeumpedagógia különböző elméleti, módszertani és történeti kérdéseire is. Ennek szervezeti kereteit a tanszék oktatóiból és külső múzeumi szakemberekből 2008-ban létrehozott Múzeumpedagógiai kutatócsoport biztosítja. A műhely külső tanácsadója Prof. Dr. Elisabeth Erdmann a Német Történettudomány-didaktikai Társaság elnöke. 
A témában dolgozó doktoranduszok: Joó Júlia, Bárd Edit
A kutatáshoz kapcsolódó jelentősebb munkák: 
Vásárhelyi Tamás, Szabolcs Éva, Németh András (szerk.): Múzeum és iskola. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2009, 
Szabolcs Éva, Foghtűy Krisztina (szerk.): Zsibongó múzeum. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.

12. Reszocializáció és kultúrák párbeszéde a vallásos mozgalmakban műhely 
A műhely résztvevői: Belényesi Emese, Szenes Márta, Szelid Veronika, Verőné Jámbor Noémi, Mészáros László, Csima Ferenc, Pirka Veronika, Mesterházy Ágnes, Szarka Emese, Túri Virág. A műhely alapvető célja az új vallásos mozgalmak pedagógiára gyakorolt hatásának vizsgálata. A témában megvédett doktori disszertáció: Szarka Emese, készülő doktori disszertációk: Belényesi Emese, Csima Ferenc, Verőné Jámbor Noémi

A kutatáshoz kapcsolódó jelentősebb munkák: 
Mikonya Györg.-Szarka Emese (szerk.): Új vallásos mozgalmak és a pedagógia. Eötvös Kiadó Budapest, 2009., 
Mikonya György: Im Schatten der Schulpädagogik – religiöse Bewegungen, Pscychogruppen und Erziehung. In. Nóbik A.- Pukánszky B. (Szerk.) Normalität, Abnormalität und Devianz. Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne.  Peter Lang Verlag Wien, 177-189. o. 2010.,
Mikonya György - Pirka Veronika: Életreform és társadalmi-pedagógiai megújulási mozgalmak Magyarországon a 20. század elején. In. Iskolakultúra 2010. 3. szám 87-101. o., Szenes Márta: Odú vagy kelepce? Oriold és Társai Kft. Budapest, 2013., 
Mikonya György (Szerk.): Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.