Kritikai állampolgári nevelés

Összefoglalás

A hazai oktatási rendszer kereteiben diszfunkcionálisan működő állampolgári nevelésről tanúbizonyságot tevő, és az ifjúság politikai, állampolgári szocializációjára vonatkozó kutatások is arra engednek következtetni, hogy az iskola világából általában hiányzik a társadalmi tudatosság, a politikai részvételi attitűd. A hazai neveléstudomány sem ad megfelelő alapokat egy megújult állampolgári nevelés koncepcióhoz. Pedig a jelenkori globalizált, pluralista, demokratikus társadalmakban az állampolgári szubjektum mint a társadalom egyik alapvető antropológiai valósága sokféle új módon konstruálódik meg. Az állampolgárság fogalma identitáskategóriákkal bővült: többségi vagy kisebbségi hovatartozások a nem (gender), osztály, szexualitás, fogyatékosság, kultúra, vallás, etnikai csoport stb. mentén. Ezzel együtt felmerült a társadalmi szubjektum kritikai tudatosságának és aktív részvételének az igénye a társadalmi változásokban. Számos filozófiai és társadalomtudományi szakirodalom ezt az újfajta antropológiai valóságot a rendszer és az ágencia feszültségében írja le: a szubjektumok társadalmilag konstruáltak, ugyanakkor képesek alakító tényezővé válni a társadalomban, amennyiben kritikai módon átlátják e a rendszerszintű konstruáltságukat. Miközben ez az antropológiai megközelítés erősen jelen van a társadalomtudományokban, a neveléstudományi szakirodalmat és a pedagógiai gyakorlatot nem igazán termékenyíti meg a hazai kontextusban. 
A kutatásunk célja, hogy egyrészt feltárja a társadalomtudományi és filozófiai szakirodalom főbb meglátásait a kritikai állampolgárságra vonatkozóan, és megfogalmazza ennek neveléstudományi, pedagógiai antropológiai vonatkozásait, kitekintést adva más demokratikus államok jó gyakorlataira a kritikai állampolgárságra nevelés terén; másrészt feltárja a kritikai állampolgárságra nevelés lehetőségeit a hazai oktatási gyakorlatban: annak kontextusát és lehetséges gyakorlatait. A végső cél olyan kutatásra alapozott, koncepcionális és módszertani ajánlások megfogalmazása, amelyek az oktatásban használhatóak. 
A kutatás ezen a módon megtermékenyítő lehet a további kutatások és a pedagógiai gyakorlat számára egyaránt, mivel az elmélet és gyakorlat összekötését valósítja meg, és olyan szempontokat vet fel, amelyek a hazai pedagógiában újnak számítanak, különösen a kritikai állampolgárság egységes fogalmi keretében elhelyezve. 

A kutatás fontosságát indokló probléma

A jelenkori magyar oktatási rendszer állampolgári nevelésének diszfunkcionális működésére több kutatás is felhívta a figyelmet. Ezek alapján megállapítható, hogy az oktatási intézményekben a demokratikus állampolgári nevelés kérdése marginális a megvalósítás szintjén, a pedagógusok számára politikai szocializációs szerepük nem egyértelmű, ezért ezzel kapcsolatos attitűdjük hárító, az állampolgári szocializáció pedig esetleges (Szabó, 2010). A középiskolások negyede nem érzi társadalmi-politikai ismeretek forrásának az iskolát, a magyar tizenévesek jogi ismereteinek mértéke és szabadságvágya alacsony, az iskolai alá-fölérendeltségi viszonyokat alapvetésként fogadják el (Csákó, 2011); a diákok ezen túl passzívak és konformisták, igen csekély mértékben képviseltetik magukat a civil szférában, az ifjúsági társadalom pedig atomizált és dezintegrált (Szabó és Kern, 2011). A demokratikus deficit az ifjúságkutatásokban is mérhetően megjelent: a Magyar Ifjúság 2012 adatai szerint az állami intézményekbe vetett bizalom, és minden iskolázottsági csoport érdeklődése a politika iránt drámaian csökkent, és a választási hajlandóság is redukálódott a fiatalok körében (Székely, 2013). A szélsőjobboldal térnyerése is megfigyelhető – az amúgy apolitikus fiatalság egy rendkívül aktív, szűk szegmense körében a Jobbik Magyarországért radikális párt bír kiemelkedő támogatottsággal a 21 év alatti korcsoportban (Róna és Sőrés, 2012).
A globalizáció és a társadalmi változások során a társadalomtudományokban - így a neveléstudományban is - új szempontokkal és megközelítésekkel bővül az állampolgárság és az állampolgári nevelés pedagógiai horizontja. A nemzetközi szakirodalmakban rendkívül sokféle értelmezési kerettel találkozhatunk, melyek a jelenlegi társadalomtudományi irányzatok és diskurzusok szemszögéből konstruálják újra az állampolgári szubjektumot. (Gaventa, 2002; Schugurensky és Myers, 2003). Ennek részévé vált a gender, a különféle kulturális kategóriák, újonnan megjelenő identitáselemek. A neokonzervatív és neoliberális megközelítések klasszikus, rendszerlegitimáló állampolgári embereszménye mellett igen hangsúlyosak a posztmodernhez köthető, az állampolgári szubjektum diverzitását, poszt-nacionális, transz-nacionális és multikulturális vetületeit hangsúlyozó, a kanti kozmopolitizmust revideáló modellek, melyekben megkérdőjeleződik az állampolgári identitás nemzetállami, tehát lokális és statikus jellegét. (Horvath, 2009; Ong, 1999; Pouwels, 2005; Said, 1978) És találkozhatunk többek közt az állampolgári szubjektum kritikai (értsd: társadalom-, és rendszerkritikai) megközelítéseivel is – melyek kutatásunk fókuszai is egyben -, amelyek de-, és rekonstruálják az állampolgár társadalmi-gazdasági struktúrához való viszonyát. (DeJaeghere, 2009; Hill, 2003; McLaren, 2005; Ruitenberg, 2015; Zembylas, 2005). 
Az elméleti megközelítések sokfélesége és az ezekben való tájékozódás a neveléstudományok, és állampolgári nevelés pedagógiája számára is kihívást jelent, ennek ellenére ezen értelmezések és a belőlük kiolvasható pedagógiai koncepciók hazai recepciója még nem történt meg. Pedig nélkülözhetetlen volna, hogy az állampolgári nevelés pedagógiai célelméletének és pedagógiai praxisának lehetséges új értelmezései gazdagítsák a hazai nevelésügyet.

Célkitűzések


A kritikai állampolgárság és állampolgári nevelés elméleti hátterének feltárása, koncepció alkotás: Milyen elméleti koncepcióra alapozható a kritikai állampolgárságra nevelés? A társadalomtudományi és jogtudományi megközelítések milyen új, pedagógiai antropológiai értelmezéseket tesznek lehetővé? 
A társadalmi szubjektumra és szubjektumkonstrukcióra vonatkozó nemzetközi filozófiai, társadalomtudományi és neveléstudományi szakirodalom feltárása, különös figyelemmel a kisebbségi identitásokra, gender kérdésekre és a fogyatékosságra vonatkozóan. A kritika állampolgárságra vonatkozó megközelítések összefoglalása, és koncepciójának felvázolása, valamint neveléstudományi, pedagógiai antropológiai következtetések megfogalmazása. 
A nemzetközi kritikai állampolgárságra nevelés modelljeinek feltérképezése: Milyen nemzetközi gyakorlatok működnek a kutatások alapján? 
Olyan modellek feltárása, amelyek integrálják a kisebbségekhez kapcsolódó identitások társadalomtudományi megközelítéseit. 
A hazai társadalmi és pedagógiai kontextus feltárása, helyzetértelmezés: Mik a hazai ifjúságra, állampolgári nevelésre vonatkozó társadalmi kontextus kihívásai a szociológiai szakirodalom alapján? Milyen jogi környezete van az állampolgárságnak és az állampolgári nevelésnek? Milyen módon van jelen a kritikai állampolgárságra nevelés dimenziója a pedagógiai munkát és pedagógusképzést meghatározó szabályozásokban és tantervekben? 
Szociológiai szakirodalom, alapvető jogszabályok (Alaptörvény, Köznevelési törvény), tantervek, pedagógusképzés KKK-jának elemzése a kritikai állampolgárság koncepciója mentén különös tekintettel a kisebbségi kategóriákra és az elméleti kutatás során feltárt főbb fogalmakra. 
Pedagógiai gyakorlatok, jó gyakorlatok feltárása, és a pedagógiai gyakorlat számára kidolgozott koncepcionális és módszertani ajánlások megfogalmazása: A pedagógiai gyakorlatban hogyan jelennek meg a kritikai állampolgárság koncepciói? Hogyan írhatók le az ide vonatkozó gyakorlatok működési módjai? E gyakorlatokban résztvevő különféle szereplők milyen társadalmi, kritikai tudatossággal rendelkeznek? Milyen működőképes modelleket lehet felkínálni a pedagógiai gyakorlat számára?  
Iskolai és hozzá kapcsolódó civil szervezet  állampolgári nevelési gyakorlatának részletes feltárása, és a szereplők segítségével újragondolása, különös tekintettel a társadalmi, kritikai tudatosság, gender, kisebbségi szempontokra. A gyakorlatok tapasztalatai alapján az oktatásban használható, elméletileg jól megalapozott koncepció és gyakorlati módszertani ajánlások megfogalmazása, mint a projekt végső gyakorlati jellegű produktuma. 

Az alkalmazott kutatási módszer(ek), a kutatás folyamata

  • A kutatás egy alapozó elméleti feltárásra épül, amely a szakirodalom kiválasztását, elemzését,  és újraértelmezését jelenti. Ezt követi egy szintén még alapvetően szakirodalmi kutatásra támaszkodó nemzetközi modelleket felvázoló, majd a hazai társadalmi kontextust értelmező szakasz a vonatkozó kutatási eredmények összefoglalásával.
  • A pedagógiai gyakorlat feltárásához szintén kvalitítív módszereket használunk, mert a mindennapi működésmódokat elemezzük etnográfiai vizsgálattal. Többlépcsős esettanulmányt végzünk egyiskolában, amely együttműködik egy civil szervezettel. A kutatás metodológiája alapvetően egy másik témában végzett sikeres kutatás módszertanának újragondolásából születik (a kutatásvezető is részt vett benne: Rapos et al, 2011). Három vagy igény szerint négy látogatás az intézményben, s eközbetn hosszabb ideig tartó terepmunka: óralátogatások, interjúk, fókuszcsoportok, megfigyelések készülnek, ami alapján a kutatói csoport reflektív naplót állít össze, és küld vissza az iskolának, ennek feldolgozása után újabb találkozó(k)ra kerül sor. Az iskola és a civil szervezet e módszerben nem pusztán a kutatás tárgyai, hanem bevonódnak a koncepció újragondolásának és a gyakorlati ajánlások megfogalmazásának folyamatába is (egyfajta műhelyként dolgozva a kutatókkal), valamint saját gyakorlatuk is fejlődik. A jelenlegi kutatásban a módszer újraértelmezése azt jelenti, hogy az elemzési szempontok a megelőző feltárásból születnek, az iskola saját állampolgári nevelési gyakorlatának átalakítása és erre a visszajelzés akciókutatássá is teszik a folyamatot, a találkozókhoz kapcsolódik egy hosszabb ideig (4-6 hónapig) tartó etnográfiai kutatás valamint a módszerek kiegészülnek a gyermekek hangját megszólaltató és a művészetekhez kapcsolódó innovatív metodológiával is a látogatások során: photo voice, drámapedagógiai módszerek, filmkészítés.
  • A kutatás során nyert sokféle adat elemzéséhez az NVivo kvalitatív tartalomelemző szoftvert (vagy más időközben beszerzendő programot) használjuk majd fel.
  • Az intézmény és civil szervezet kiválasztásának végleges szempontjai az elméleti szakasz után adhatók meg.

A kutatás folyamata 


A nagyobb ernyőkutatás része a kutatócsoport közös szakirodalom feltárása, elméletalkotó munkája. Ezen felül azonban az egyes kutatók és a hozzájuk kapcsolódó hallgatók egy-egy részterületet tárnak fel empirikusan. 
A két iskolában folyó etnográfiai kutatás vezetője Mészáros György, aki ezt az empirikus kutatást Bolyai Ösztöndíj keretében végzi. Hozzá kapcsolódnak hallgatói kutatómunkák. 
Szintén Mészáros György a felelőse annak az etnográfiai jellegű vizsgálatnak, amely a társadalmi nem oktatásban betöltött szerepét vizsgálja egy gender-érzékeny tananyag fejlesztése érdekében a tanárok számára egy Erasmus+ nemzetközi projekt keretében. 
Horváth H. Attila az informális tanulás és az állampolgári nevelés kapcsolatát, kurrikuláris vonatkozásait vizsgálja.
Sárospataki Barnabás doktori kutatása keretében a tanári személyességének szerepét vizsgálja a kritikai állampolgári nevelés keretében, és autoetnográfiát készít.
Lukács Lilla akciókutatást készít elő a média felhasználása az állampolgári nevelésben témakörben.

Várható eredmények és hasznosíthatóságuk a gyakorlatban és az oktatásban

A kritikai állampolgárság szakirodalmi hátterének feltárásával és az állampolgári nevelés hazai helyzetének, jelenségeinek azonosításával új megközelítési módot, értelmezési keretet kínálunk a további kutatások számára. Külön figyelmet fordítunk a tanárképzésre, és a képzési és kimeneti követelmények elemzése nyomán vetünk fel a gyakorlat számára is továbbgondolható kérdéseket.  Ilyen átfogó koncepcionális alapokon nyugvó, a kontextust vizsgáló és gyakorlatok működését feltáró, gyakorlati ajánlásokat is felmutató kutatás teljesen új a hazai neveléstudományban. Kutatási módszerünk alapvetése, hogy az empirikus részbe bevonunk, alkotó jelenlétet biztosítunk egy iskola közösségének, így teret kap a tanárok és a diákok hangja, amivel a hazai helyzet problematikáját árnyaljuk.  A téma hazai diskurzusában erősítjük az állampolgárság és közösségiség több dimenzióságának megértését.
Az iskola, tanárok és diákok bevonása lehetővé teszi, hogy egyfelől fejlődjön a bekapcsolódó személyek reflektív szemlélete, másfelől az iskola saját gyakorlata erősségeinek és gyenge pontjainak azonosítása nyomán innovációs tevékenységbe kezdjen, továbbá a folyamatos együtt és egymástól tanulás keretében impulzust adjon más, a kutatásban nem résztvevő iskoláknak is az állampolgári nevelésben.  
A bevont iskoláról készített esettanulmány megmutatja – ha egyedi vonatkozásban is – a vizsgált probléma összetettségét, és mintát kínálnak az iskoláknak önfejlesztő elemzések, reflexiók megtételéhez. Az ilyen mélyfúrás jellegű esettanulmány és akciókutatás, a további művészetekhez kapcsolódó módszerekkel együtt az állampolgári nevelés gyakorlata kapcsán igazi újdonság lesz a hazai neveléstudományban. Az iskola világának vizsgálata kapcsán kitekintünk egy civil szervezetnek az állampolgári nevelés területén végzett tevékenységére is, jelezve egyrészt, hogy ez a problematika, miként az iskolaügy egésze, nem vizsgálható csak önmagán belül, másrészt jelezve az iskoláknak, hogy milyen irányban kereshetnek együttműködéseket, és milyen szempontok segíthetnek a  választásban.
A projektben vállalt elkészítendő produktumok: egy elméleti cikk a kritikai állampolgárság és állampolgári nevelés koncepciójáról, egy tanulmány a tartalomelemzés eredményeiről, egy az empirikus kutatás eredményeit összefoglaló cikk, és egy koncepcionális kereteket és módszertani ajánlásokat megfogalmazó online hozzáférhető, oktatásban használható anyag. 


Hivatkozott szakirodalom:


Csákó Mihály (2011): Állampolgárokat nevel-e az iskola? In: Bauer Béla és Szabó Andrea szerk.: Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000-2010. Budapest, Nemzeti Csalás- és Szociálpolitikai Intézet, 101-114.

DeJaeghere, J. G. (2009): Critical Citizenship Education for Multicultural Societies. International Journal of Education for Democracy, 2. 2. sz. 223-236

Freire, P. (1970/1993): Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

Gaventa, J. (2002): Exploring Citizenship,Participation and Accountability. Institute of Development Studies, 33. 2. sz. 1-19.

Hill, D. (2003): Global Neo-Liberalism, the Deformation of Education and Resistance. URL: http://www.jceps.com/archives/403 Utolsó letöltés: 2015. szeptember 13.

Horvath, D. (2009): Tracing cosmopolitan strands in EU citizenship. A postmodern idea? Humanities Research, 15. 1. sz. URL: http://press.anu.edu.au/hrj/2009_01/mobile_devices/ch02.html Utolsó letöltés: 2015. szeptember 13.

McLaren, P. (2005, szerk.): Capitalists and Conquerors. A Critical Pedagogy against Empire. Rowman and Littlefield, New York.

McLaughlin, T. H. (1992): Citizenship, diversity and education: A philosophical perspective. Journal of Moral Education, 21. 3. sz. 235-250.

OECD/The Ibero-American University Foundation for Administration and Public Policies (2015): Building Tax Culture, Compliance and Citizenship
A Global Source Book on Taxpayer Education. OECD Publishing. Paris. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/building-tax-culture-compliance-and-citizenship_9789264205154-en#page3 Utolsó letöltés: 2015. szeptember 13.

Ong, A. (1999): Cultural citizenship as subject making: Immigrants negotiate racial and cultural boundaries in the United States. In: Torres, R. D., Miron, L. F. és Inda, J. X. (szerk.): Race, identity, and citizenship: A reader. Malden MA, Blackwell Publishers. 262-293.

Pouwels, J. (2005): Citizenship Education in Post Modern Society. Canadian and International Education, 34.1. 8. sz. 59-67.

Rapos Nóra, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Budapest, OFI. URL: http://mek.oszk.hu/13000/13021/13021.pdf Utolsó letöltés: 2015. szeptember 13.

Ruitenberg, C. (2015): The practice of equality: A critical understanding of democratic citizenship education. Democracy & Education, 23. URL: http://democracyeducationjournal.org/home/vol23/iss1/ Utolsó letöltés: 2015. szeptember 13.

Said, E. (1978): Orientalism. New York, Pantheon.

Schugurensky, D. és Myers, J. P. (2003): Citizenship education:Theory, research and practice. Encounters on Education, 2003. 4. sz. 1-10.

Szabó Andrea és Kern Tamás (2011): A magyar fiatalok politikai aktivitása. In: Bauer Béla – Szabó Andrea  szerk.: Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000-2010. Budapest, Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet, 37-80.

Szabó Ildikó (2010): Nemzeti identitás és politikai szocializáció. Új Ifjúsági Szemle, 1. sz. 75-98.

Székely Levente (2013, szerk.): Magyar Ifjúság 2012.
URL: http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf  Utolsó letöltés: 2015. szeptember 12. 

Zembylas, M. (2015): Exploring the Implications of Citizenship-as-Equality in Critical Citizenship Education. Democracy & Education, 23. URL: http://democracyeducationjournal.org/home/vol23/iss1/ Utolsó letöltés: 2015. szeptember 13.