Nevtud kisokos

A legfontosabb határidők

A tanév rendje

https://www.elte.hu/kozerdeku/tanev-rendje?m=26

A képzéssel kapcsolatos legfontosabb határidők

 A tanügyi rendben találhatóak: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend


Kihez milyen ügyben fordulhatok?

Tanulmányi Hivatal

 

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 115. szoba

honlap: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi

 

ÜGYTÍPUSOK:

- tanulmányi ügyek:

- általános tanulmányi információk

- igazolások igénylése (hallgatói jogviszony igazolás, teljesítésigazolás, jelenléti)

- számlakérő nyilatkozat leadása, önköltség befizetésének adminisztrációja

- kérvények, kérelmek (Tanulmányi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, dékáni méltányossági)

- tanulmányi adatok javítása

A BA és az MA képzés ügyintézője Danczák Judit (danczak.judit@ppk.elte.hu).

Neveléstudományi Intézet

 

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 4. emelet

honlap: https://nevtud.ppk.elte.hu/

email: nevelestudomany@ppk.elte.hu

 

a szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos információk:

https://nevtud.ppk.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzes.t.13755?m=4607

 

ÜGYTÍPUSOK:

kurzus meghirdetésekkel kapcsolatos információk,

vizsgák / záróvizsgák szervezése, meghirdetése,

hallgatók beosztása a záróvizsgákra,

a szakirányú továbbképzésekhez, képzési modulokhoz és tanfolyamokhoz kapcsolódó tematikák biztosítása (hallgatói kérésre),

órarendekkel kapcsolatos információk

Az oktatásszervező Peszlen Réka (peszlen.reka@ppk.elte.hu)

Szak- és modulfelelősök

Pedagógia BA:
Dr. Vincze Beatrix

Neveléstudomány MA:

Dr. Fehérvári Anikó

Tanárképzés:

Dr. Rapos Nóra

Honnan tudhatom meg, hogy melyik oktatónak mikor van fogadóórája?

Az oktatók fogadóórái itt találhatók.

Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda

 

 

cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5.

honlap: qter.elte.hu

emailcím: quaestura@elte.hu

 

ÜGYTÍPUSOK:

- diákigazolvány-ügyintézés

- Neptun jelszó

- hallgatói pénzügyek:

nem beérkezett befizetés reklamációja, számlakéréssel, kiadott számlával kapcsolatos problémák

- a Neptunban helytelenül szereplő személyes adatok javítása

 → elektronikus ügyintézés

→ GYIK

→ Pénzügy: befizetés részletes leírása

→ dokumentumok

→ tanügyi időrend

→ Quaestura→Meghatalmazás (űrlap)


A Neptun

Mi a Neptun?

Ez az ún. Egységes Tanulmányi Rendszer. A Neptunban tárolják a hallgatók személyes adatait, itt tartják nyilván elvégzett tárgyait. Ezen keresztül lehet bejelentkezni a félévekre, illetve tárgyakat felvenni, kérelmeket leadni, s itt teljesíthetők a térítési, befizetési kötelezettségek.

Az oktatók, a Tanulmányi Hivatal, a képzés oktatásszervezője itt küldi a hivatalos üzeneteket.

Az ELTE Neptun tájékoztatója itt érhető el: https://www.elte.hu/content/neptun-elektronikus-tanulmanyi-rendszer.t.509

Bejelentés, regisztráció a félévre (tárgyfelvétel feltétele)

Minden félév elején nyilatkoznia kell, hogy folytat-e tanulmányokat az adott félévben.

Amennyiben igen, azt a félév aktiválásával, azaz regisztrációval tudja jelezni, amennyiben nem, azt a félév passziválásával teheti meg.

A bejelentést a Neptunban az Ügyintézés alatti Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban teheti.

A regisztráció előfeltétele a tárgyfelvételnek.

Amikor először bejelentést tesz egy képzésen – azaz beiratkozik – akkor a beiratkozási lapot is ki kell nyomtatnia a Neptunból (Információ / Általános nyomtatványok), amelyet vinnie kell a személyes beiratkozásra.

Hogyan tudok kurzust felvenni a Neptunban?

A Neptunban: Tárgyak, Tárgyfelvétel menüpontban.

Honnan tudom, hogy melyik kurzust kell felvennem a Neptunban?

A Neptunban felveendő kurzusokról tájékozódjon az Oktatás àSzakirányú képzés menüpontban àkiválasztva az ön képzését à Kurzuslista, órarend àTanulócsoport/modul órarend kiválasztása

Az őszi félévben az első félév, a tavaszi félévben a második félév törzsképzéses/modulos/tanulócsoportos tárgyait hirdetjük meg.

 • pedagógus szakvizsga modullal: két félévnyi törzsképzésből + két félévnyi modulos tárgyakból áll. Tanulócsoportjuk ismeretében – tehát, hogy adott félévben modulos vagy törzsképzéses tárgyakat végeznek – az órarendek információira érdemes támaszkodni a tekintetben, hogy milyen tárgyakat vegyenek fel;
 • fejlesztőpedagógia: a képzés órarendjei a felvettek hivatását tekintve (tanító, óvó, tanár) és évfolyamukat tekintve oszlanak tanulócsoportokra.

Passziválni szeretnék. Hogyan tudom ezt megtenni?

Ha passzív szeretne lenni a félévben, akkor a beiratkozási időszakban ’Passzív’-ként kell bejelentkeznie a félévre, de a bejelentkezés előtt le kell törölnie az esetlegesen felvett tárgya(ka)t, mert passzív státusszal nem lehet felvett tárgy a félévben. Erre a Neptun is figyelmezteti.

Hogyan történik a vizsgafelvétel?

A vizsgafelvétel egyszerű, a Vizsgák fül alatt a vizsgajelentkezésnél fel lesz sorolva az összes lehetőség, s ott kell kiválasztani, melyik vizsgára szeretne elmenni.

Hol tudom megnézni a beírt jegyeimet?

A Neptunban: Tanulmányok, Leckekönyv menüpontban.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy a jegyeim rögzítésre kerültek a Neptunban?

A hallgató által megszerzett teljesítések nyilvántartása csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben (Neptun) történik. A megszerzett teljesítések (gyakorlati, kollokviumi, szigorlati jegyek) ellenőrzése a hallgató feladata, ezért javasolt minden félév végén leellenőrizni, hogy az oktatók valóban beírtak-e minden jegyet a Neptuba, illetve azok helyesek-e.

Mit tegyek, ha nem látom a vizsgán kapott jegyemet beírva a Neptunba?

Először vegye fel a kapcsolatot a képzésért felelős ügyintézőn keresztül az oktatóval. Ha ez nem vezet eredményre, akkor Az ELTE Hallgatói követelményrendszer (HKR) 65. § (6) bekezdése szerint a kifogás benyújtására a vizsgaidőszakot követő 7 napon belül van lehetőség.
Ha az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített érdemjegye nem egyezik meg a megszerzett érdemjeggyel, vagy a megszerzett érdemjegy hiányzik a Neptunból, akkor töltse ki a Neptunban a hallgatói webes felületen a kifogásolt értékelésre vonatkozó kérelmet, hogy az ügy kivizsgálásra kerülhessen. Vizsgák / Felvett vizsgák menüpont, majd ki kell választania a kérdéses vizsgát, és a sorvégi plusz (+) jel alatt a "Kérvény leadása" opcióval tudja leadni a kifogásolt értékelésre vonatkozó kérvényt. A gyakorlati jegyekre vonatkozó kifogásolt értékelés kérelmet jelenleg elektronikus levélben a ppkto@ppk.elte.hu címre van lehetőség megküldeni. 

Mit tegyek, ha más jegyet látok beírva a Neptunba, mint amit a vizsgán kaptam?

A teljesítéseinek (jegyeinek) rögzítése csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben, a Neptunban történik, a rögzítettség ellenőrzése kiemelten fontos. Az ellenőrzés a hallgató feladata, ha a hallgató a szabályzatban foglalt kötelezettségeinek (pl. vizsgajelentkezés) nem tesz eleget, vagy az oktató elmulasztja rögzíteni a vizsgajegyet, vagy hibásan rögzíti azt, és a hallgató a számára biztosított kifogás benyújtásának lehetőségével nem él, a teljesítés a Neptunban rögzített formában lesz érvényes. Ha pl. a jegy nincs a Neptunban rögzítve, akkor – függetlenül attól, hogy a hallgató részt vett-e a szemináriumon vagy a vizsgán – nincs érvényes teljesítése, amit utóbb sem lehet már korrigálni. A HKR Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó különös részének 425. § e) pontja értelmében a szabálytalanul megszerzett jegy érvényesítésére még dékáni méltányossági jogkörben sincs lehetőség, tehát a fenti eljárás elmulasztása akár súlyos következményekkel is járhat.


A szakok kimenetele

Mi a célja a szaknak?

Pedagógia BA: egy végzett pedagógia szakos

 • érti a nevelés-oktatás társadalmi meghatározottságát,
 • képes nevelési-oktatási tevékenységek tervezésére, szervezésére, elvégzésére és az iskolában folyó nevelő-oktató munka segítésére,
 • közreműködik programok, projektek tanterv, tananyag- és módszertani megoldások fejlesztésében, a pedagógiai gyakorlat és intézményfejlesztésben,
 • magas fokú együttműködési és kommunikációs készséggel rendelkezik,
 • képes a pedagógiai problémákat érzékelni, a jelenségeket elemezni, pedagógiai kutatásokban részt venni, tényeken alapuló megoldásokban gondolkodik,
 • adekvát konfliktuskezelési technikákat alkalmaz,
 • járatos az IKT-eszközök

Emellett megalapozza a neveléstudomány MA-ban való továbbhaladást, vagy egy más mesterképzésbe való belépést is.

Neveléstudomány MA: A szak célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói, alkalmazói és szakértői feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytassák.

Milyen mesterszakokon lehet tovább tanulni a Pedagógia BA befejezése után a PPK-n?

A pedagógia szakon végzők tovább tanulhatnak a neveléstudomány, az andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, valamint a társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzésen. 

“Mi leszek, ha nagy leszek?” Jellemzően milyen munkakörökben helyezkednek el az itt végzettek? Mik a perspektívák, kilátások?

Pedagógia BA:

 • óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, felsőoktatási intézmények,
 • felnőttképzés, oktatásszervezés,
 • állami és önkormányzati hivatalok, fejlesztő- és kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, egyházak, múzeumok, könyvtárak, civil és nonprofit szervezetek,
 • munkahelyi továbbképzések, hazai és nemzetközi fejlesztési-kutatási projektek, tréning, HR, pályatanácsadás,
 • családsegítő és gyermekjóléti központok, nevelési tanácsadók, szakszolgálatok
 • átmeneti otthonok, nevelőotthonok, tanodák.

Neveléstudomány MA:

 • referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál, felnőttképző intézményeknél,
 • referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban,
 • állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek munkatársa,
 • elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben,

Tanterv és tantárgyak

“Kötvál” és “szabvál” - mik azok, mennyit kell teljesíteni belőlük, miből választhatunk?

Kötvál: mindenkinek 10 kreditnyi kötvál tárgyat kell teljesíteni a mintatanterv alapján. 3 kreditnyi PEDB17-128: (ebből félévente több is van) kódút, 3 kreditnyi PEDB17-129: (ebből félévente több is van) kódút, és a 4 kredites PEDB17-130 kódú tárgyat.

Szabvál: az egyetemen meghirdetett bármely olyan tárgyat felvehet a hallgató 10 kredit értékben, aminek nincs előfeltétele (vagy teljesül az előfeltétel), vagy nem speciális tudáshoz kötött (pl. programozás). Az NI-ben meghirdetett szabvál tárgyak PPK-NEV: kód alatt találhatóak, és félévente többet is hirdetünk ezekből.

Gondom vagy kérdésem adódott az intézeti tantárgyak felvételével kapcsolatban, kihez forduljak és mikor?

Peszlen Réka oktatásszervezőhöz lehet fordulni tárgyfelvétellel kapcsolatban.

Az ügyintzési idő itt érhető el.

Nincs jelölve a Neptunban, és nem tudom kideríteni, hol lesz az órám. Kihez fordulhatok segítségért?

Első körben az oktatót érdemes megkérdezni az óra helyszínéről, ha ez nem sikerül, akkor az oktatásszervezőt.

 


Specializációk

Specializációk - mikor választunk, milyen lehetőségek vannak, melyek a jellemzőik?

Pedagógia BA:

az alábbi három specializáció közül lehet választani az 5. félévtől:

 • Oktatásszervező-, fejlesztő pedagógiai asszisztens
 • Gyerek- és diákcsoportok asszisztense
 • Digitális pedagógiai asszisztens

Bővebb információ az alábbi linken elérhető: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/kepzesleiras.t.5961?m=2424

Neveléstudományi MA: 

Az alábbi öt specializáció közül lehet választani:

 • kora gyermekkor pedagógiája
 • felsőoktatás-pedagógia
 • intézményfejlesztés
 • kutató-elemző
 • színházi nevelés és színházpedagógia

Bővebb információ az alábbi linken elérhető:

https://nevtud.ppk.elte.hu/content/valaszthato-specializaciok.t.6282?m=2428

 


Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat – mikor, hol és mennyi ideig zajlik? Milyen feladatokkal jár?

Az Intézetben a pedagógiai BA szakos és neveléstudomány MA szakos  hallgatóknak tanulmányaik során szakmai gyakorlatot is teljesíteniük kell. Bővebb információ a szakmai gyakorlati hely kiválasztásának folyamatáról, valamint a lehetőségekről ide kattintva érhető el.

Mit tegyek, ha nem tudok zöld ágra vergődni a helyszínemmel, vagy valami rosszul működik? (Kinek kell szólni?)

Ha a gyakorlat megkezdése vagy teljesítése valamiért akadályba ütközik, akkor minél előbb az adott specializáció felelős oktatóját és Huszár Viktóriát kell értesíteni.


Szakdolgozat

Szakdolgozati tudnivalók

Pedagógia BA: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/tanterv-es-kovetelmenyek.t.5963?m=2425

Neveléstudomány MA:https://nevtud.ppk.elte.hu/content/tanterv-es-kovetelmenyek.t.6233?m=2429

Lehetséges-e a szakdolgozati téma megváltoztatása? Mit kell hozzá tennem?

Igen. HKR vonatkozó része:

„(8) 331A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de a változtatás időpontja és a záróvizsga-időszak kezdete között

a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 4 hónapnak, …kell eltelnie. A szakfelelős ezt az időtartamot szükség esetén … meghatározott időtartamra meghosszabbíthatja.”

Meg lehet hosszabbítani a szakdolgozatom leadási határidejét? Kihez forduljak ezzel?

Kérelemet kell beadni ez ügyben.

Ki kaphatja a legjobb szakdolgozat díját az Intézetben?

A hallgatói kiválóság elismerése az Intézet ’Az év legjobb szakdolgozata’ díjat alapította, mely minden tanévben a legjobb alap-, illetve mesterszakos szakdolgozatot készítő hallgatónak adományozható.  ’Az év legjobb szakdolgozata’ díj odaítélésének feltételei:

 • A Díj (pénz)jutalommal jár, egyúttal ösztönzi a legjobb művek publikálását az Intézethez kötődő folyóiratokban (Educatio, Neveléstudomány).
 • A Díj odaítélése a hallgatóktól külön pályázást, jelentkezést nem igényel, az előszűrés a témavezetői és az opponensi vélemények alapján valósul meg.
 • A témavezető és az opponens az ötfokú értékelése mellett bead egy pontozólapot is, amely az alábbi szempontokat tartalmazza:

a) a témaválasztás indoklása, relevancia (0-5 pont),

b) az elméleti háttér bemutatása, mélysége (0-5 pont),

c) a kutatási módszer felhasználási szintje, illeszkedése a célokhoz, kutatási problémához (0-5 pont),

d) az elemzés mélysége, eredmények megbízhatósága, következtetések bizonyítása (0-15 pont),

e) a dolgozat szerkezete, stílusa (0-5 pont),

f) irodalomjegyzék, mellékletek (0-5 pont),

g) általános összbenyomás (0-10 pont).

Összesen 50 pont.

 • Az Intézet Titkársága minden tanév tavaszi félév szorgalmi időszak vége előtt írásban felhívja az aktuális alap- és mesterszakos szakdolgozatok témavezetői és opponensei figyelmét az értékelés elvégzésére az erre szolgáló elektronikus felület elérési útjának megküldésével és az értékelés határidejével.
 • A pontszámok alapján az előszűrést minden évben egy bizottság végzi el, melynek tagjait az intézet igazgatója kéri fel. Az előszűrés alapján, 3-5 mester- és alapképzésben írt, az általuk legszínvonalasabbnak ítélt szakdolgozatot választja ki a bizottság, melyet nyilvánosan is bemutatnak a szerzők. A nyilvános bemutatót követően dönt a bizottság a Díj odaítéléséről.
 • A nyilvános előadás időpontja az igazgató jelöli ki úgy, hogy az a záróvizsgákat megelőző 2 hétben legyen.
 • A Díjat az igazgató adja át a nyilvános bemutatót követően.

Záróvizsga, végzés

Mikor szoktak lenni a záróvizsgák?

Záróvizsgák:

 • őszi félévben: január közepe
 • tavaszi félévben június közepe

Hogyan szokott zajlani egy záróvizsga az Intézetben?

A záróvizsga menetéről az alábbi linkeken tájékozódhat:

Pedagógia BA: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/tanterv-es-kovetelmenyek.t.5963?m=2425

Neveléstudományi MA: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/tanterv-es-kovetelmenyek.t.6233?m=2429

Kik lehetnek a bizottságom tagjai közt?

A bizottság 3 tagú. Elnök (legalább egyetemi docens), belsős tag (NI oktató, aki legalább adjunktus), külsős tag (óraadó). Általában a bizottságokat úgy osztják be, hogy a bizottság tagjai között szerepeljen a hallgató konzulense. Ha ez nem jöhet létre, akkor is a képzésben részt vevő oktatókból alakul a bizottság, tehát nem ismeretlenek.


Bekapcsolódás a tudományos és intézeti munkába hallgatóként

Milyen kutatócsoportok működnek az intézetben?

Hogyan tudok kutatócsoporthoz csatlakozni?

Ajánlatos felvenni a kapcsolatot a kutatócsoportok vezetőivel.

Milyen folyóiratok kötődnek az Intézethez?

Educatio (https://akademiai.com/loi/2063)

Neveléstudomány (http://nevelestudomany.elte.hu/)

Érdekelnének az Intézet szakmai programjai, hol tudok ezekről időben értesülni? Milyen felületeken érdemes követnem az Intézetet?

Az Intézet programjairól az online naptárt és az Intézet holnapját érdemes figyelemmel kísérni.


Demonstrátori pozíció

Ki lehet demonstrátor?  

Demonstrátor lehet

 • az ELTE PPK aktív státuszú hallgatója, vagy
 • a tanárképzésben részt vevő, aktív státuszú hallgató, amennyiben az alapkarán nem lát el demonstrátori feladatokat;

és aki

 • érdeklődik az Intézet által oktatott és kutatott tudományterületek iránt,
 • felsőoktatási végzettséggel már rendelkezik, vagy legalább 2 tanulmányi félévet lezárt,
 • tanulmányai során figyelemre méltó szakmai teljesítményt mutatott fel a pedagógia, illetve a neveléstudomány területén (szakmai előadás, színvonalas szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat stb.),
 • idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat fordítani, továbbá
 • vállalja, hogy legfeljebb heti 10 órában demonstrátori feladatokat lát el.

Hogyan lehet demonstrátornak jelentkezni?

A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás 2 félévre (10 hónapra) szól, a kinevezés a feladatok magas színvonalú teljesítése esetén meghosszabbítható.

Milyen feladatokkal jár a demonstrátorság?

 • az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív Tudományos Diákköri tevékenység);
 • részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában egy-egy előadás tartása, szemináriumi óra vezetése);
 • különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl. gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása, kommunikációs csatornák kezelése, pl. honlap tartalmi fejlesztése, stb.);
 • közreműködés a tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban;
 • meghatározott időközönként beszámoló a tanszék nyilvánossága előtt munkájáról.
 • A demonstrátor tanácskozási joggal részt vehet a tanszéki értekezleteken, bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon.

A demonstrátorra vonatkozó hivatalos rendelkezéseket lásd a PPK Kari SzMsz 32. §-nál, valamint az aktuális pályázati kiírásban.


Tanulás külföldön

Milyen külföldi tanulmányi és gyakorlati lehetőségek vannak?

A tanulmányi, szakmai vagy kutatói lehetőségek széles skálájáról a Nemzetközi Iroda tud segítséget nyújtani. Munkatársaik szívesen várják az ezzel kapcsolatos – pl. hallgatói mobilitás - megkereséseket az alábbi emailcímen: incoming@ppk.elte.hu, outgoing@ppk.elte.hu

A nemzetközi lehetőségekről itt lehet tájékozódni: https://ppk.elte.hu/nemzetkozi-lehetosegek

 

A Neveléstudományi Intézet nemzetközi partnereiről itt lehet tájékozódni.


Ösztöndíjak, pályázatok

Milyen ösztöndíjlehetőségeket biztosít az egyetem a hallgatói számára?

Az egyetem szociális alapú, valamint teljesítményalapú ösztöndíjakkal támogatja a hallgatóit. A szociális alapú ösztöndíjak közé tartozik a Szociális alaptámogatás, Rendszeres szociális támogatás, Rendkívüli szociális támogatás, Bursa Hungarica, Külföldiek normatív ösztöndíja és a Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása. A teljesítményalapú ösztöndíjak közé pedig a Tanulmányi ösztöndíj, Tudományos ösztöndíj, Tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, Közéleti ösztöndíj, Sportösztöndíj, Kulturális ösztöndíj, Szakmai ösztöndíj, Párhuzamos képzés kompenzációja, Erasmus+ kiegészítő támogatás, Jó tanuló - jó sportoló ösztöndíj és a Köztársasági ösztöndíj sorolható.

Milyen pályázati lehetőségeket érdemes figyelemmel követnem, ha kiemelkedő tanulmányi teljesítményem van?

Kiemelkedő tanulmányi vagy tudományos eredményt elért hallgatók pályázhatnak az Új Nemzeti Kiválósági Programra, továbbá a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra is. Bővebb információ az ELTE honlapján.

Vannak kimondottan kari vagy intézeti ösztöndíjak, pályázatok? Kari ösztöndíj nincsen, a pályázatokról a Hallgatói Önkormányzat honlapján a Pályázatok menüpontban lehet tájékozódni: http://ppkhok.elte.hu/#
Miért éri meg a honoracior status megszerzése? A honorácior státusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók részére biztosítsa a súlyos anyagi terhek nélküli többlettanulmányok folytatásának lehetőségét. A honorácior státuszú hallgatók térítésmentesen végezhetnek el tetszőleges számú kreditértékben kurzusokat. Ez a képzési forma ebből kifolyólag elsődlegesen azoknak igazán megfelelő, akik interdiszciplináris tanulmányokat szeretnének folytatni. A honorácior státusz megszerzésének feltétele a kiváló tanulmányi és tudományos előmenetelre alapozott pályázat, amely pozitív elbírálás esetén félévente felülbírásra is kerül.

Esélyegyenlőség

Ki számít speciális szükségletű hallgatónak?

Aki bármilyen fogyatékossággal él (középiskolában SNI tanulók), tehát látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos vagy tanulási zavara van (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás); figyelem,-vagy magatartásszabályozási zavarral küzd; vagy autizmus spektrum zavarban érintett. Azok a hallgatók is segítséget igényelhetnek, akiknek súlyos krónikus betegségük befolyásolja tanulmányi esélyeiket.

Hol kaphatok még több információt, támogatást?

-SHÜTI (Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda) személyre szabott szolgáltatásokat biztosít annak érdekében, hogy akadálymentes módon végezhesd egyetemi tanulmányaidat.

-Kari Fogyatékosügyi Koordinátorok a szükséges tanulmányi módosításokkal kapcsolatban tudnak tájékoztatni.

-Hallgatói Önkormányzat esélyegyenlőségi referenseihez is fordulhatsz kérdésekkel.

Hogyan vehetem igénybe a támogatásokat?

Regisztrálnod kell a Kari Fogyatékosügyi Koordinátornál a megfelelő igazolások leadásával.


Infrastruktúra

Milyen szolgáltatások elérhetőek a könyvtárban, és hogyan juthatok hozzájuk?

A kari könyvtár az alábbbi szolgáltatásokkal várja a hallgatókat: kölcsönzés, fénymásolás, szkennelés, olvasóterem, hozzáférés adatbázisokhoz, könyvtárközi kölcsönzés.További, a könyvtárral kapcsolatos információkat az alábbi honlapon olvashattok: https://www.konyvtar.elte.hu/

Van büféje a Kazynak? Hol ehetek a közelben olcsóbban?

Már üzemel a büfé a Kazy alagsorában minden nap 8.00-16.00 között.

További étkezési lehetőségek a közelben:

Bors GasztroBár

Central Canteen (szombaton zárva)

Metropolitan gyorsétterem Green Point7 irodaház (szombaton zárva)

Buddha Mini Wesselényi utca

Rácskert, Dob utca

à table, Wesselényi utca

Arán Pékség, Wesselényi utca

Digó Pizzéria, Kazinczy utca

Manuche, Kazinczy utca

Milyen wifi-hálózatok vannak a Kazy területén, amiket elérhetek?

Az ELTE Informatikai Igazgatóságának Wifi szolgáltatása a közkedvelt vezeték nélküli internet hozzáférést biztosítja felhasználóink számára. Minden egyetemi polgár használhatja ezen szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevétele személyhez kötött, használatához egy WiFi azonosító szükséges. Ezt az azonosítót az Informatikai Igazgatóság Ügyfélkapuján keresztül elektronikusan lehet igényelni.

Az IIG ügyfélkapujába IIG azonosítóval léphet be. Ez megegyezik a Caesar azonosítóval (felhasználónév és jelszó ugyanaz). Amennyiben nincsen még önnek IIG azonosítója úgy beléphet az ELTE-s Neptun-kódjával és jelszavával is, és elkészítheti az IIG azonosítóját.

Hová fordulhatok, ha úgy érzem, elakadtam, segítségre van szükségem? Az Életvezetési Tanácsadó ingyenes pszichológiai tanácsadást nyújt az egyetem hallgatói részére. Az egyéni tanácsadáson túlmenően csoportokat is hirdetnek. A bejelentkezés és tájékoztatás e-mailen történik a tanacsado@ppk.elte.hu címen, bővebb információ a https://ppk.elte.hu/tanacsado oldalon található.

Hibrid oktatással kapcsolatos tudnivalók

Mi az a hibrid oktatás? Hol találok erről információt?

https://ppk.elte.hu/hibrid-oktatas

A kurzusokon való részvétel szabályai a járványügyi készültség keretei között https://ppk.elte.hu/reszvetel_kurzusokon?fbclid=IwAR0QM2HvMq3cUjZFax9sH6agLatOcU7k5iTsiDFoJFLOWZviUf64wcE6TGM

Hol tudok utána olvasni, miképpen használhatom a Canvast?

Canvas LMS használata hallgatók számára

 

Miért és mihez szükséges a '.....@student.elte.hu' emailcím? Csak azok hallgatók tudnak MSTeamsen keresztüli online kurzushoz csatlakozni, akiknek van ún. IIG/Caesar-azonosítójuk, valamint ’azonosítónév@student.elte.hu’ emailcímük. Ezt, ha nincsen, a https://ugykezelo.elte.hu oldalon, a Neptun-kódjuk felhasználásával online igényelhetik. A csoportokhoz (kurzusokhoz) a hallgatókat ezt követően  automatikusan rendelik hozzá az IIG munkatársai.

Hogyan kell használni az órákon a Teamst?

Az MSTeams-be bejelentkezni 'felhasználónév@student.elte.hu' emailcímmel lehet. 

MSTeams segédlet