Képzésleírás

Képzésleírás

Képzésleírás

Az ELTE hagyományos bázisa a pedagógia szakos képzésnek, s e téren ma is a legkeresettebb intézmény. Ebben nemcsak az játszik közre, hogy a magyarországi egyetemek között az ELTE folyamatosan a legjobb helyezést éri el a nemzetközi rangsorokban, hogy az évente végző 5000-6000 fő az egyetem jó hírét kelti, hanem talán az is, hogy felbecsülhetetlen tapasztalatokra tett szert azzal, hogy neveléstudományi képzés országosan először itt, az ELTE-n létesült (1815).
A korábbi ötéves neveléstudományi képzés tapasztalataira is építve, 2006-tól bevezetésre került a kétciklusú képzés, és létrejött a pedagógia alapszak, melynek célja kettős.
Egy olyan képzésként definiálja magát, amely lehetővé teszi a képzést követően, a munka világába kilépő fiatalok esetében, hogy egy adott szakterülethez értő, segítő szakemberré válhassanak. Emellett megalapozza a neveléstudomány MA-ban való továbbhaladást, vagy egy más mesterképzésbe való belépést is.
A pedagógia alapszak szerkezetileg egy kétéves törzsképzésből és egy egyéves specializációból épül fel. A törzsképzés a neveléstudomány és társtudományainak alapjaival ismerteti meg a hallgatót, bevezeti a közvetlen intézményi és intézményen kívüli terepen folyó gyakorlat tanulmányozásába. ELTE PPK Neveléstudományi Intézete az alábbi két specializációt hirdeti meg az 5. félévtől:

  1. Az oktatásszervező, -fejlesztő specializáción végzett hallgató az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli nevelési, oktatási és szolgáltató intézmények, önkormányzatok, főhatóságok, civil és nonprofit oktatási szervezetek segítő munkatársa lehet. Ebben a specializációban a képzési programok készítése, azok működési feltételeinek biztosítása, az ott oktatók és tanulók támogatása, valamint a menedzsment segítésének megtanulása áll a középpontban. Alkalmassá válhat arra, hogy a menedzsmenttel, az alkalmazottakkal, a partnerekkel vagy a kliensi körrel kapcsolatot tartson, szükség esetén akár hálózatban dolgozzon velük. Munkát vállalhat közoktatási intézményekben vagy más szervezetekben, pl. pályázatok, versenyek online vagy offline szervezésében, innovációkban asszisztensi feladatokat láthat el.  
  2. A gyerek- és diákcsoportok asszisztense specializáción a hallgató arra tud készülni, hogy nevelési és oktatási körülmények között gyermekek, fiatalok, pedagógusok, szülők segítője legyen. E specializáción a gyermeki személyiség, a csoportok alakulása és működése, a tanulás és tanítás, a szocializáció megismerése, megértése és támogatása áll a középpontban, osztálytermi, iskola és iskolán kívüli, illetve más, oktatással (is) foglalkozó intézményi, szervezeti körülmények között. A végzett hallgató munkát vállalhat képzett szakemberek, pedagógusok melletti tevékenységkörökben: óvodában, iskolákban, kollégiumokban, más intézményekben, mint pl. egyházak, múzeumok, civil szervezetek.A képzés változatos tanulásszervezéssel működik, gyakorlatorientált, reflektív, miközben igényesen szolgálja az elméleti tudás felépítését is. Az egyéni érdeklődés és törekvések kielégítését a kötelező és választható tárgyak közötti arányokkal kezeli, az utóbbi hangsúlyával. Az elmélyült, eredményes tanulást a heti kontaktóra-terhelés alacsonyan tartása és a magas kreditértékek segítik. Az értékelés szemináriumi, gyakorlati és műhely munkákra, projektre és kutatási feladatokra támaszkodik, az előadásokon tanultakat vizsgákon ellenőrzik. A specializációt megelőzően sikeres szigorlatot kell tenni. A pedagógia alapszak utolsó állomása a szakzáró vizsga.
  3. A digitális pedagógiai asszisztens specializáción a digitális technológiával támogatott hatékony, kreatív oktatás segítése áll a középpontban. A képzés során a hallgatók olyan digitális pedagógiai módszertani kompetenciákra tesznek szert, melyekkel magabiztosan tud szakmai támogatást nyújtani mind az oktatási intézmények, mind a piaci vállalatok számára. A modul kurzusain a hallgatók átfogó tudásra tesznek szert az oktatástechnológia aktuális irányzatairól, az online tanulásszervezésről, megismerik a digitális technológiával támogatott tanítás és tanulás módszereit osztálytermi, iskolai és iskolán kívüli kontextusban egyaránt. A specializáció kurzusai gyakorlatorientált és reflektív módon, egymáshoz kapcsolódva, illetve egymásra épülve fedik le a digitális oktatás változatos területeit. Az értékelés elsősorban szemináriumi, gyakorlati, műhely- és projektmunkákra épül, illetve az előadások vizsgával zárulnak. A specializációt megelőzően sikeres szigorlatot kell tenni, továbbá a specializációra való túljelentkezés esetén a törzsképzés IKT az oktatásban című kurzusán elért eredmény alapján rangsoroljuk a hallgatókat.

 
A legérdeklődőbbek tanulási eredményeiket szakos projektnapon mutathatják be. Bekapcsolódhatnak a Neveléstudományi Intézetben folyó kutatásokba, fejlesztésekbe és a tudományos diákköri munkába, vagy a Neveléstudományi Intézetben asszisztensi gyakorlatot szerezhetnek mint demonstrátorok. A nemzetközi tapasztalatszerzést Erasmus programok segítik. 
A pedagógia alapszak koncepcionális és gyakorlati gondozása az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében folyamatos nyomon követéssel, az oktatók és a hallgatók tapasztalatainak és javaslatainak figyelembe vételével és együttműködésével történik. Az Intézet fontosnak tartja a felsőoktatásban folyó tanulás tanulását, a hallgatók közötti jó kapcsolatokat és ezeket formálisan is támogatja.   
A pedagógia alapszak bölcsész szak. Akik a diploma megszerzése után nem a közvetlen munkába állást választják, hanem a továbbtanulást, azok ezt a képző intézmény falain belül is megtehetik, de választhatnak más kari vagy egyetemi képzések közül is. A neveléstudomány mesterszakot végzettek közül a legelhivatottabbak az ugyancsak az ELTE PPK-n működő Neveléstudományi Doktori Iskola felé léphetnek tovább.
A pedagógia alapszak szakfelelőse Vincze Beatrix egyetemi docens, a specializációk felelősei Szabó Zoltán András, Bajzáth Angéla és Rausch Attila adjunktusok.