Kutatás

Kutatás

Kutatás

 

 

Kutatási témáink

 • oktatási egyenlőtlenségek vizsgálata, a tanulók szocioökonómiai státuszának jellemzői és ezek hatása a tanítás-tanulás folyamatára, a hátrányos helyzetű, roma és SNI tanulók oktatása
 • lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás vizsgálata, az egyéni, intézményi jellemzők feltárása és hatása a lemorzsolódásra
 • az iskola szervezeti jellemzőinek, különösen a szervezeti bizalom és légkör sajátosságainak összefüggései az iskolai eredményességgel
 • a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, tanulása, különös tekintettel az iskolai rendszerű szakképzés kontextusának e szakmai tanulást meghatározó sajátos egyéni és szervezeti tényezőire
 • pedagógiai innovációk, iskolai programok monitorozása, értékelése, hatásvizsgálata
 • alternatív iskolák, -módszerek szerepe az iskolai hátrányok leküzdésében, a Montessori-pedagógia elmélete és gyakorlata
 • a tanulók kognitív és affektív (nézetek és attitűdök) jellemzői és ezek hatása a tanulói teljesítményekre
 • szociális és érzelmi fejlődés, tanulás gyermekkorban. A szociális és érzelmi tanulást segítő programok (SEL) hatásvizsgálata
 • az iskolai és a tanuló-pedagógus kötődés empirikus vizsgálata
 • a gyermekkor elméleti megközelítése a 21. században, a gyermekkor értelmezése és a gyermekkorhoz kapcsolódó nézetek vizsgálata, iskolai attitűd
 • a digitális eszközökkel támogatott hatékony tanulás és tanítás jellemzőinek feltérképezése
 • korai numerikus készségek online mérése és technológiával támogatott fejlesztési lehetőségei az óvodában és az iskolában
 • a tanulói kreativitás fejlődésének vizsgálata online és offline környezetben, az iskolai kreativitás és tanulói eredményesség összefüggéseinek kutatása
 • az iskolai viselkedés-szabályozás problematikája
 • a különböző társadalmi és viselkedési problémák az iskolában (alkohol- és drogfogyasztás, viselkedési addikciók, iskolai agresszió), ezek hatása a tanulói teljesítményekre

A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata

A kutatócsoport 2018-2021 között A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából a köznevelési intézményekben pályázati programhoz kapcsolódóan elemzik a lemorzsolódás segítő és gátló tényezőit Magyarországon. A tanulmányok fókuszában az egyéni és családi háttértényezői, illetve az iskolavezetés és a pedagógusok nézetei állnak az összes kapcsolódó tanulmánynál. A kutatás keresztmetszeti vizsgálatok sorozata, melyekből több tanulmány is készült. Az Iskolakultúra folyóirat 2020. augusztusi tematikus számában 4 tanulmány jelent meg, melyek az iskola atmoszféráját, az iskolai kötődést vizsgálják a diákok és tanárok szemszögéből, a tanulási környezet témakörét, valamint a lemorzsolódás egyéni és tágabb tényezőit járják körbe.


Elnyert pályázataink

 • 2016., 2017., 2018. Új Nemzeti Kiválósági Program
 • 2017-2018 Fulbright Visiting Researcher Ösztöndíj
 • 2018-2022 A pedagógusok komplexen értelmezett folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén (NKFIH). A pályázat a Pedagógia Innovációk és Társadalmi Esélyek, a Felsőoktatás és Innováció, valamint a Pedagógusok, Pedagógus szakmai közösségek, Pedagógusképzés kutatócsoportok közös pályázata.
 • 2018-2021. Addiktológiai problémák az általános populációban: a trendek nyomon követése és az alkalmazott módszertan megújítása - NKFIH
 • 2016-2018. Az elterelés keretében végzett megelőző-felvilágosító szolgáltatás tartalmának és közvetlen hatásainak vizsgálata (EMMI)
 • 2016., 2017. Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
 • ERASMUS+ oktatói és kutatói mobilitási ösztöndíjak