Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport

A Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport arra a gazdag hagyományra épít, amely a Neveléstudományi Intézetben az antropológiai perspektívát (az embernek mint a nevelés alanyának vizsgálatát) a kutatásokban és az oktatásban erőteljesen megjelenítette.
Célunk egyrészt gyarapítani a hazai pedagógiában az emberre mint a nevelés alanyára vonatkozó elméleti tudást, másrészt empirikus kutatásokkal feltárni az emberi szubjektum társadalmi, morális, kulturális, lélektani perspektíváit és formálását. A pedagógia tárgyát szélesen értelmezzük beleértve a társadalmi-kulturális formálás legkülönbözőbb útjait. Kutatásaink kitüntetett, nagyobb témakörei: pedagógiai emberképek a társadalomban; identitáskonstrukciók (különösen gender, szexualitás, osztály, etnicitás, stb. kategóriái mentén); a morális és az állampolgári szubjektum (nevelése); enkulturáció; nem formális nevelés.
Kutatási módszerek széles repertoárját használva teret akarunk nyújtani olyan metodológiának is mint a (pedagógiai) etnográfia, a részvételi kutatás és interpretatív (tartalom)elemzés.
Jelenlegi az alábbi kutatás és fejlesztési projekteken dolgozunk. 

Átfogó ernyőkutatásunk, amely alá a további projektek is besorolhatók:
Kritika állampolgárság, állampolgári nevelés

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében:
Állampolgárság, identitás és iskola: összehasonlító iskolai etnográfia című kutatás
Két budapesti intézményben folyik etnográfiai kutatás: egy magasabb szocio-ökonómiai státuszú diákokat oktató, a fejlesztésekben innovatív módon résztvevő, és egy másik alacsonyabb szocio-ökonómiai státuszú (underclass) tanulókkal foglalkozó, marginalizált intézmény.
A kutatás célja: feltárni a vizsgált intézményekben az (állampolgári) identitás és szubjektumformálás perfomanszait, annak különbségeit és hasonlóságait a mindennapi mikrotörténések szintjén, valamint építve a kritikai pedagógia megközelítésére az iskolai történéseket rendszerszinten, a társadalmi kontextusba ágyazottságában elemezni.
A kutatás egyik indirekt célja, hogy három éven belül hozzájáruljon a hazai neveléstudományban olyannyira hiányzó pedagógiai etnográfia metodológiájának nagyobb ismertségéhez és elismertségéhez.
 
Erasmus+ Stratégiai Partnerségek támogatás keretében:
TGSE Towards Gender Sensitive Education – A társadalmi nem kérdésére érzékeny pedagógia felé
 
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ programjának keretében:
Antropológiák: elméletalkotó, együttműködő, részvételi kutatás
A projekt célja, egy olyan elméletalkotó folyamat megteremtése a 2018-19-es tanév során, amelyben különféle szereplők (kutatók, tanárok, diákok) közös gondolkodással vesznek részt arra keresve a választ, hogy milyen – különösen az emberre és az emberképre vonatkozó – pedagógiai elméletek járulhatnak hozzá és milyen módon egy tudatosabb nevelési-oktatási gyakorlathoz. A kutatás végeredménye közösen felépített elméleti megközelítések összefoglalása lesz, amelyet tanárok, diákok, kutatók hasznosíthatnak mindennapjaikban és munkájukban. Az elméleti kutatás kutatói közösségének kitágításáról van tehát szó. Arra az alapvető meggyőződésre épül, hogy az elméletek nem csupán absztrakt gondolatok, hanem közük van a gyakorlathoz, és mindnyájan elméletalkotók vagyunk. A kutatás fő vezetője Mészáros György, bevonva más kutatótársakat is, de minden résztvevő egyenrangú partnerként nyilváníthat véleményt és szólhat hozzá az elméletek kapcsán fölmerülő kérdésekhez és vitákhoz, amelyek szövegek értelmezésére épülnek. A folyamatban kiemelt szerepe van az elméleti kurzusokra járó hallgatóknak, akik elősegítik majd a tanárok és diákok bekapcsolódását is anyagaikkal. A közös elmélet-feltárás és -alkotás folyamata részben az online térben, részben egy vagy több (önkéntes) workshopon történik majd.