Publikációk

Baska Gabriella: Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján

Baska Gabriella, Hegedűs Judit, Nóbik Attila (szerk.): A neveléstörténet változó arcai. A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő

Czető Krisztina és Lénárd Sándor (szerk.): Mindenki iskolája. Feladattár.

Anikó Fehérvári (ed.): Snapshot of Hungarian Education 2014

Fehérvári Anikó (szerk.): Alapkompetenciák fejlesztése öt európai országban

Fehérvári Anikó-Varga Aranka: Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban

Fehérvári Anikó: Lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás trendjei

Fehérvári Anikó: Pályakövetési vizsgálatok a szakképzésben

Fehérvári Anikó és Tomasz Gábor (szerk.): Kudarcok és megoldások. Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés

Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva: Lázár György és a magyar pedológia - mítosz és valóság

Garai Imre - Vincze Beatrix - Szabó Zoltán András (szerk.): Hiteles pedagógia. Tanulmányok Golnhofer Erzsébet tiszteletére. 2016.

Halász Gábor: Pedagógusszakma, pedagógusmunka és személyes adottságok

Halász Gábor: Az OECD és az oktatás

Halász Gábor: Felsőoktatási vezetés, egyetemi kormányzás, felsőoktatási menedzsment: fogalmi-történeti áttekintés

Halász Gábor: Az oktatáskutatás globális trendjei

Halász Gábor: OECD - Tohoku School projekt

Halász Gábor: Az oktatási rendszer

Gábor Halász, Alain Michel, Janet Looney, Anne Sliwka: Boosting Teacher Quality: Pathways to Effective Policies. European Commission. 2018.

Gábor Halász: Evaluation of education at the European level. European Parliament

Gábor Halász: Measuring innovation in education:The outcomes of a national education sector innovation survey. European Journal of Education. 53(4)

Gábor Halász: The Spread of the Learning Outcomes Approaches across Countries, Sub‐systems and Levels: A special focus on teacher education. European Journal of Education 52(1)

Horváth H. Attila: Az informális tanulás történeti színterei

Horváth László: A szervezeti tanulás és az innováció összefüggései a magyar oktatási rendszer alrendszereiben. Neveléstudomány, 4. 44-66 2018.

Horváth László, Lencse-Csík Orsolya, Misley Helga, Nagy Krisztina és Verderber Éva: Az AKG mint innovatív tanulási környezet. Kutatási beszámoló az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Pedagógiai Programjának beválásvizsgálatáról. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2018.

Horváth László, Kovács Anikó, Simon Tünde és Zentai Anita: Módszertani útmutató pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez hozzájáruló tanuló szakmai közösségek, szakmai tanulócsoportok létrehozásának és működtetésének támogatására. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2015.

Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária: Az iskolakép változatai és változásai., 2014.

Mészáros György: Pedagógiai etnográfia, Eötvös Kiadó, 2017.

Kassai, Reka, Futo, Judit, Demetrovics, Zsolt, Takacs, Zsofia K.: A meta-analysis of the experimental evidence on the near- and far-transfer effects among children's executive function skills.

Kopp Erika-Széll Krisztián: Megújuló energiák. Innováció és eredményesség a református középiskolákban. 2018.

Mészáros György: A "rossz arcúak" szava: a kritikai pedagógia kihívása

Mészáros György: Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban

Mészáros György: Szubkultúrák és iskolai nevelés. Narratív, kritikai pedagógiai etnográfia

Németh András: A neveléstudomány nemzetközi modelljei és tudományos irányzatai

András Németh: The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position

Németh András: Egyetemi neveléstudomány - reformpedagógia -magyar oktatásügyi reformok

Németh András, Biró Zsuzsa Hanna, Garai Imre (eds): Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében

András Németh: Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952)

András Németh: Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert

Paksi Borbála, Schmidt Andrea, Magi Anna, Eisinger Andrea, Felvinczi Katalin: Gyakorló pedagógusok pályamotivációja

Paksi Borbála, Schmidt Andrea: Pedagógusok újmédia-használata

Paksi Borbála, Veroszta Zsuzsanna, Schmidt Andrea, Magi Anna, Vörös András, Felvinczi Katalin: Pedagógus - pálya - motiváció. I. kötet

Paksi Borbála, Veroszta Zsuzsa, Schmidt Andrea, Magi Anna, Vörös András, Felvinczi Katalin: Pedagógus - pálya - motiváció. II. kötet

Csilla Pesti, Nóra Rapos, Krisztina Nagy, Mariann Bohán: Analysis of Learning Outcome-based Teacher Training Programmes – Development Experiences in Hungary

Rapos Nóra, Kopp Erika (szerk.): A tanárképzés megújítása - 2015.

Rapos Nóra, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Mészáros György: Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója

Rónay Zoltán: Jogszerűség és etika a tanári pályán. 2018.

Zoltán Rónay: Centralizations and Autonomies: The Delimitation of Education by the Hungarian Government. In: Popov, N., Wolhuter, C., Smith, J.M., Hilton, G., Ogunleye, J., Achinewhu-Nworgu, E.,  Niemczyk, E. (2018) (Eds.): Education in Modern Society BCES Conference Books, 2018, Volume 16., pp.177-182. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society (BCES) 

Rónay Zoltán: Ágazatirányítás 2008 és 2017 között (2. társzerző/co-author: Kováts Gergely). In: Kováts, G. & Temesi, J. (2018): A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008 – 2017. pp. 60-69. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja

Rónay Zoltán: Az intézményvezetés átalakulása. In: Kováts, G. & Temesi, J. (2018): A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008 – 2017. pp. 60-69. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja

Rónay Zoltán: Intézményi integrációk és dezintegrációk (1. társzerző/co-author: Kováts Gergely). In: Kováts, G. & Temesi, J. (2018): A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008 – 2017. pp. 60-69. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja

Zoltán Rónay: Die „lex CEU“: der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Die ungarische Normsetzung an der Grenze des Rechtsstaates,  JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 2017:(2) pp. 269-282. (2018)

Rónay Zoltán:  Bologna húsz éve. A felsőoktatás mint az europaizálódás útja a kormányzati intézkedések tükrében. In: Fehérvári, A. (2018) (szerk.) A Borsszem Jankótól Bolognáig. : Neveléstudományi tanulmányok. pp. 165-185. Budapest: ELTE PPK - L'Harmattan Kiadó

Zoltán Rónay: Ob die ethische Führung und die Rechtsstatlichkeit sich treffen können?: Der Eingriffspunkt der Sozialpsychologie und der Rechtswissenschaft im Hochschulwesen. JURA 2018/1 pp. 134-141. 

Zoltán Rónay: Ethische Führung – das Ethik der Führung: Zusammenhänge im Spiegel der Verantwortung des Universitätsleiters. JOGELMÉLETI SZEMLE : 2017/2 pp. 165-178. 

Rónay Zoltán: Szkülla és Kharübdisz között, avagy kis magyar (felsőoktatási) jogalkotási dráma. KÖZJOGI SZEMLE 2017/2 pp. 25-30.

Rónay Zoltán:  Az egyetemi polgárok kártérítési felelősségének szabályozása. FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA V : 2017/1 pp. 91-114. 

Rónay Zoltán: Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről. JOGELMÉLETI SZEMLE : 2016/2 pp. 147-161.

Rónay Zoltán: A hallgatói jogviszony természetéről. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA : 2016/1 pp. 24-35.

Rónay Zoltán: Az autonómia újraértelmezése vagy eltörlése, avagy tendenciák és javaslatok a felsőoktatás rendszerszintű válságának idején. PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2016/2 pp. 170-180.

Rónay Zoltán: A testületi felelősségmegállapítás alapjai a felsőoktatási intézmények törvényességi szempontú vizsgálatában. IUSTUM AEQUUM SALUTARE 2016/4 pp. 255-272.

Rónay Zoltán: Az egyetemi tanács és a rektor felelősségének alapjai a vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelkezések tükrében (1867-1945). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 2015/4 pp. 53-62.

Rónay Zoltán: A hallgatók fegyelmi felelősségének problematikája, kitekintéssel a hallgatói önkormányzati tisztségviselők felelősségre vonására. KODIFIKÁCIÓ 2016/1 pp. 55-71.

Rónay Zoltán: Egyes, hallgatókat érintő vezetői döntések eljárási keretei, avagy a közigazgatási eljárási törvényi szabályok felsőoktatási intézményekben történő alkalmazhatóságáról. KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2016/1 pp. 24-34. 

Szabolcs Éva: "Narratívák" a gyermekkorról

Széll Krisztián: Iskolai légkör és eredményesség. Fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák. 2018.

Zsofia K. Takacs, Elise K. Swart, Adriana G. Bus: Benefits and Pitfalls of Multimedia and Interactive Features in Technology-Enhanced Storybooks: A Meta-Analysis

Zsofia K. Takacs, Cornelia A. T. Kegel, Adriana G. Bus: Affordances and limitations of electronic storybooks for young children's emergent literacy

Zsofia K. Takacs, Elise K. Swart, Adriana G.: Can the computer replace the adult for storybook reading? A meta-analysis on the effects of multimedia stories as compared to sharing print stories with an adult

Vámos Ágnes (szerk): Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje. 2016.

Vámos Ágnes & Lénárd Sándor (eds.): Training programme and organisation in the Bologna process of Hungarian higher education: the BABE projekt

Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep

Vincze Beatrix: Tanári életutak a 20. század második felében. 2018.

Zsolnai Anikó: Kötődés és pedagógia. 2018.