Továbbképzési kisokos

Továbbképzési kisokos

Kihez milyen üggyel fordulhatok?

Tanulmányi Hivatal

 

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 115. szoba

honlap: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi

 

ÜGYTÍPUSOK:

- tanulmányi ügyek:

- általános tanulmányi információk

- igazolások igénylése (hallgatói jogviszony igazolás, teljesítésigazolás, jelenléti)

- számlakérő nyilatkozat leadása, önköltség befizetésének adminisztrációja

- kérvények, kérelmek (Tanulmányi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, dékáni méltányossági)

- tanulmányi adatok javítása

 

a szakirányú továbbképzések szakspeciális tanulmányi ügyekben:

Orbán József tanulmányi ügyintéző

telefon: (36-1) 461-4500/3467

email:  tovabbkepzes@ppk.elte.hu

Danczák Judit tanulmányi ügyintéző

telefon: (36-1) 461-4500 / 3495
E-mail: danczak.judit@ppk.elte.hu

Neveléstudományi Intézet

 

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 4. emelet

honlap: https://nevtud.ppk.elte.hu/

email: nevelestudomany@ppk.elte.hu

 

a szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos információk:

https://nevtud.ppk.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzes.t.13755?m=4607

 

ÜGYTÍPUSOK:

kurzus meghirdetésekkel kapcsolatos információk,

vizsgák / záróvizsgák szervezése, meghirdetése,

hallgatók beosztása a záróvizsgákra,

a szakirányú továbbképzésekhez, képzési modulokhoz és tanfolyamokhoz kapcsolódó tematikák biztosítása (hallgatói kérésre),

órarendekkel kapcsolatos információk

Szak- és modulfelelősök

pedagógus szakvizsga az alábbi választható modulokkal:

pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban és mentor), továbbá mentortanár és pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban: Dr. Szivák Judit

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga: Dr. Lénárd Sándor

módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban: Dr. Győri János

múzeumpedagógiai szaktanácsadó: Dr. Vincze Beatrix

fejlesztőpedagógus: Dr. Bernáth László

Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda

 

 

cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5.

honlap: qter.elte.hu

emailcím: quaestura@elte.hu

 

ÜGYTÍPUSOK:

- diákigazolvány-ügyintézés

- Neptun jelszó

- hallgatói pénzügyek:

nem beérkezett befizetés reklamációja, számlakéréssel, kiadott számlával kapcsolatos problémák

- a Neptunban helytelenül szereplő személyes adatok javítása

 → elektronikus ügyintézés

→ GYIK

→ Pénzügy: befizetés részletes leírása

→ dokumentumok

→ tanügyi időrend

→ Quaestura→Meghatalmazás (űrlap)


A képzéssel kapcsolatos legfontosabb teendők és határidők

A tanév rendje itt érhető el

Regisztráció

A félév regisztrációs időszakának végéig. Ez a tanév rendjében található meg.

Kurzusfelvétel

A kurzusfelvételi időszak végéig.  Ez a tanügyi rendben található meg.

Tandíj befizetési határidő

Az őszi félévben október 15., a tavaszi félévben március 15.

Kreditátviteli kérelem leadása

A kurzusfelvételi időszak végéig. A 2022-2023. tanév őszi félévében ez 2023. szeptember 15.

Vizsgajelentkezés

Legkésőbb a vizsgaidőpont előtt 24 órával.

Teljesítések ellenőrzése, kifogással élés

A vizsgaidőszak végét követő 7 napon belül.

Záróvizsga-jelentkezés

Az őszi félévben október 20, a tavaszi félévben március 20.

Szakdolgozati témabejelentés

a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.

az őszi félévi záróvizsgához május 15.

Szakdolgozat/portfólió beadása

múzeumpedagógia, fejlesztőpedagógia

 

Az őszi félévben: november 20, a tavaszi félévben április 20.

Portfólió típusú szakdolgozat beadása

2017-től érvényes mintatanterv alapján felvett pedagógus szakvizsga szakos és közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakos hallgatóknak:

 • őszi félévben: december 15.
 • tavaszi félévben: május 15.
 • További információ: 6. pont

A korábbi mintatanterv szerintieknek, vagy más szakosoknak (pl. mentortanár, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban):

őszi félévben: november 20.,

tavaszi félévben április 20.


A Neptunról

Mi a Neptun?

Ez az ún. Egységes Tanulmányi Rendszer. A Neptunban tárolják a hallgatók személyes adatait, itt tartják nyilván elvégzett tárgyait. Ezen keresztül lehet bejelentkezni a félévekre, illetve tárgyakat felvenni, kérelmeket leadni, s itt teljesíthetők a térítési, befizetési kötelezettségek.

Az oktatók, a Tanulmányi Hivatal, a képzés oktatásszervezője itt küldi a hivatalos üzeneteket.

Az ELTE Neptun tájékoztató.

Mit jelent a kétlépcsős azonosítás a Neptunba való belépésnél? A Neptunba való belépés biztonságosabbá tétele érdekében a belépés két lépésből áll. Az első lépés megfelel az eddig megszokott, jelszó alapú azonosításnak; ebben nincs változás. Második lépésként egy rövid ideig érvényes, számjegyekből álló kódot kell begépelni, amelyet okostelefonos alkalmazás biztosít, vagy e-mailben kaphatja meg a felhasználó.

További információ az alábbi videóban: https://www.youtube.com/watch?v=NTRjmEcsISE

Bejelentés, regisztráció a félévre (tárgyfelvétel feltétele)

Minden félév elején nyilatkoznia kell, hogy folytat-e tanulmányokat az adott félévben.

Amennyiben igen, azt a félév aktiválásával, azaz regisztrációval tudja jelezni, amennyiben nem, azt a félév passziválásával teheti meg.

A bejelentést a Neptunban az Ügyintézés alatti Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban teheti.

A regisztráció előfeltétele a tárgyfelvételnek.

Amikor először bejelentést tesz egy képzésen – azaz beiratkozik – akkor a beiratkozási lapot is ki kell nyomtatnia a Neptunból (Információ / Általános nyomtatványok), amelyet vinnie kell a személyes beiratkozásra.

További információ a 2022-2023. őszi félévre történő beiratkozásról itt.

Hogyan tudok kurzust felvenni a Neptunban?

A Neptunban: Tárgyak, Tárgyfelvétel menüpontban.

Honnan tudom, hogy melyik kurzust kell felvennem a Neptunban?

A Neptunban felveendő kurzusokról tájékozódjon az Oktatás - Szakirányú képzés menüpontban - kiválasztva az ön képzését - Kurzuslista, órarend - Tanulócsoport/modul órarend kiválasztása

Az őszi félévben az első félév, a tavaszi félévben a második félév törzsképzéses/modulos/tanulócsoportos tárgyait hirdetjük meg.

 • pedagógus szakvizsga modullal: két félévnyi törzsképzésből + két félévnyi modulos tárgyakból áll. Tanulócsoportjuk ismeretében – tehát, hogy adott félévben modulos vagy törzsképzéses tárgyakat végeznek – az órarendek információira érdemes támaszkodni a tekintetben, hogy milyen tárgyakat vegyenek fel;
 • fejlesztőpedagógia: a képzés órarendjei a felvettek hivatását tekintve (tanító, óvó, tanár) és évfolyamukat tekintve oszlanak tanulócsoportokra.

Passziválni szeretnék. Hogyan tudom ezt megtenni?

Ha passzív szeretne lenni a félévben, akkor a beiratkozási időszakban ’Passzív’-ként kell bejelentkeznie a félévre, de a bejelentkezés előtt le kell törölnie az esetlegesen felvett tárgya(ka)t, mert passzív státusszal nem lehet felvett tárgy a félévben. Erre a Neptun is figyelmezteti.

Hogyan történik a vizsgafelvétel?

A vizsgafelvétel egyszerű, a Vizsgák fül alatt a vizsgajelentkezésnél fel lesz sorolva az összes lehetőség, s ott kell kiválasztani, melyik vizsgára szeretne elmenni.

Hol tudom megnézni a beírt jegyeimet?

A Neptunban: Tanulmányok, Leckekönyv menüpontban.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy a jegyeim rögzítésre kerültek a Neptunban?

A hallgató által megszerzett teljesítések nyilvántartása csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben (Neptun) történik. A megszerzett teljesítések (gyakorlati, kollokviumi, szigorlati jegyek) ellenőrzése a hallgató feladata, ezért javasolt minden félév végén leellenőrizni, hogy az oktatók valóban beírtak-e minden jegyet a Neptuba, illetve azok helyesek-e.

Mit tegyek, ha nem látom a vizsgán kapott jegyemet beírva a Neptunba?

Először vegye fel a kapcsolatot a képzésért felelős ügyintézőn keresztül az oktatóval. Ha ez nem vezet eredményre, akkor Az ELTE Hallgatói követelményrendszer (HKR) 65. § (6) bekezdése szerint a kifogás benyújtására a vizsgaidőszakot követő 7 napon belül van lehetőség.
Ha az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített érdemjegye nem egyezik meg a megszerzett érdemjeggyel, vagy a megszerzett érdemjegy hiányzik a Neptunból, akkor töltse ki a Neptunban a hallgatói webes felületen a kifogásolt értékelésre vonatkozó kérelmet, hogy az ügy kivizsgálásra kerülhessen. Vizsgák / Felvett vizsgák menüpont, majd ki kell választania a kérdéses vizsgát, és a sorvégi plusz (+) jel alatt a "Kérvény leadása" opcióval tudja leadni a kifogásolt értékelésre vonatkozó kérvényt. A gyakorlati jegyekre vonatkozó kifogásolt értékelés kérelmet jelenleg elektronikus levélben a ppkto@ppk.elte.hu címre van lehetőség megküldeni. 

Mit tegyek, ha más jegyet látok beírva a Neptunba, mint amit a vizsgán kaptam?

A teljesítéseinek (jegyeinek) rögzítése csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben, a Neptunban történik, a rögzítettség ellenőrzése kiemelten fontos. Az ellenőrzés a hallgató feladata, ha a hallgató a szabályzatban foglalt kötelezettségeinek (pl. vizsgajelentkezés) nem tesz eleget, vagy az oktató elmulasztja rögzíteni a vizsgajegyet, vagy hibásan rögzíti azt, és a hallgató a számára biztosított kifogás benyújtásának lehetőségével nem él, a teljesítés a Neptunban rögzített formában lesz érvényes. Ha pl. a jegy nincs a Neptunban rögzítve, akkor – függetlenül attól, hogy a hallgató részt vett-e a szemináriumon vagy a vizsgán – nincs érvényes teljesítése, amit utóbb sem lehet már korrigálni. A HKR Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó különös részének 425. § e) pontja értelmében a szabálytalanul megszerzett jegy érvényesítésére még dékáni méltányossági jogkörben sincs lehetőség, tehát a fenti eljárás elmulasztása akár súlyos következményekkel is járhat.


A képzéssel kapcsolatos információk

Hol érem el a hallgatói követelményrendszert (HKR)?

Meddig vehetem fel a Neptunban a kurzusokat?

A kurzusfelvételi időszakban a hallgató maga választja ki és veszi föl a Neptunban a félévben végezni tervezett tárgyainak kurzusait. A 2023/2024/1 félévben 2023. szeptember 15. 16:00 óráig.

Hol találom meg a képzésem mintatantervét?

Meddig kell befizetnem a képzés díját?

A 2022-2023. tanév őszi félévében 2022. október 15-éig.

A kinyomtatott és hitelesített számlakérő nyilatkozatok leadásának (postai úton való beérkezésének) határideje 2022. szeptember 23. (péntek). Postacím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., I emelet 115., a Tanulmányi Irodának címezve.

Ahhoz, hogy a kiírásban rögzített befizetési határidő tartható legyen, a gyűjtőszámlás utalást időben el kell indítania, mert az utalás és a befizetés több munkanapos átfutási idővel is járhat.

Hogyan számíttathatom be a korábbi tanulmányok során elvégzett kurzusaimat?

Azok a hallgatók, akik korábban folytattak már felsőoktatási tanulmányokat, kreditátviteli (kredit elismerési) kérelmet adhatnak be, amivel a korábban megszerzett ismereteiket, kompetenciáikat fogadtathatják be az aktuális képzésbe. A kreditátvitel feltétele, hogy a korábban teljesített kurzus és az aktuális kurzus tartalma legalább 75%-ban megegyezzen. Ennek igazolására szükséges a kérvényhez mellékelni az adott kurzus tematikáját, illetve a korábbi tanulmányokat igazoló dokumentum (pl.: leckekönyv, oklevélmelléklet, teljesítésigazolás) fénymásolatát.

A leadási határidő az adott félév kurzusfelvételi időszakának vége, a 2022-2023. tanév őszi félévében: 2023. szeptember 15. 

A bizottság ülésének időpontja: 2023. október 9.

A kérelem leadásával kapcsolatos tudnivalók, valamint a letölthető űrlap a Tanulmányi Hivatal oldalán itt találhatóak.

 

Hol tudom megnézni a Neptunban,

hogy mikor és melyik teremben

 leszünk?

Az órarendi információ a Neptunban a Tanulmányok - Órarend menüpontban található.

Segítség a teremkódok értelmezéséhez:

 • A PK jelzés a PPK Kazinczy utcai (Kazinczy utca 23-27.) épületét jelenti, a P jelzés a pince, az F jelzés a földszint. A háromjegyű teremszámok esetén az első szám azt jelenti, hányadik emelet. (pl.: PK-215 = ELTE PPK Kazinczy utcai épület (Kazy) 2. emelet 215-ös terem)
 • Amennyiben a tereminformációnál az Órarendben TÁVOLLÉTI szerepel, az azt jelzi, hogy az óra online kerül megtartásra (a leggyakrabban MSTEAMS-ben vagy az oktató tájékoztatása alapján valamilyen másik online platformon).
 • Amennyiben a tereminformációnál nem szerepel semmi, az óra külső, más vagy nem ELTE-s helyszínen kerül megtartásra. Ebben az esetben az óra nevére kattintva a Megjegyzésnél található meg a helyszín címe.

Mikor kell feljelentkeznem a vizsgáimra?

A vizsgázás előfeltétele a vizsgára való elektronikus jelentkezés. A hallgató legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával jogosult a vizsgára jelentkezni, valamint a vizsgára való jelentkezését visszavonni az elektronikus tanulmányi rendszerben (Neptun). Vizsgajelentkezés hiányában a vizsga meg sem kezdhető.

Szeretnék a szakirányú továbbképzés tanfolyami képzéséről pedagógus szakvizsgás képzésre átjelentkezni. Mit kell tennem?

Felvételi eljárás keretében kell jelentkezni a pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzésre. Sikeres felvételt követően kreditátviteli kérelemmel tudja az elvégzett tárgyait befogadtatni.

Mit kell tennem kifogással élés esetén?

Ha a Neptunban rögzített érdemjeggyel vagy annak hiányával kapcsolatban a hallgatónak gondja van, a vizsgaidőszak végét követő 7 napon belül Neptunban leadott elektronikus kérvényben van lehetősége kifogással élni.


Portfólióval / szakdolgozattal kapcsolatos információk

Kell-e szakdolgozatot készítenem a szakirányú továbbképzésen?

Szakdolgozatot az alábbi szakirányú továbbképzések hallgatóinak kell készítenie:

 • múzeumpedagógia szakirányú továbbképzésesek:
 • 2022-2023. tanévet megelőzően felvett fejlesztőpedagógia szakirányú továbbképzésesek

A 2017-től felvett pedagógus szakvizsga szakos hallgatóknak a mintatanterve kötelezően portfólió típusú szakdolgozatot ír elő, ezért sem szakdolgozati témát, sem témavezetőt nem kell választaniuk.

A 2022-2023. tanévtől a 'Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban' modul esetében a Tanulmány írása kivezetésre került.

A 2022-től felvett fejlesztőpedagógia szakirányú továbbképzés hallgatóira is a fentiek, azaz a portfólió típusú szakdolgozat készítésének előírásai vonatkoznak.

A kötelezően előírt portfólió típusú szakdolgozatnak a benyújtási határideje az őszi félévben december 15., a tavaszi félévben május 15.

Milyen formai és tartalmi követelmények vonatkoznak a szakdolgozatra?

Milyen formai és tartalmi előírások vonatkoznak a portfólió típusú szakdolgozatra?


A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

Hogyan tudok záróvizsgára jelentkezni?

A záróvizsgára a tanulmányok tervezett utolsó félévében külön jelentkezni szükséges a Neptunban az e célra alkalmas kérvénnyel. A záróvizsga-jelentkezés határidejéről és módjáról a PPK tanulmányi honlapján minden félévben hirdetményben tájékoztatják a hallgatókat.

Meddig tudok záróvizsgára jelentkezni?

A záróvizsgára jelentkezés határideje: az őszi félévben: október 20-a, a tavaszi félévben: március 20-a.

A záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, de legfeljebb a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik évben tehető le.

Halaszthatom-e a szakdolgozat / portfólió beadását?

A hallgató az abszolutórium megszerzését követő 2 éven belül záróvizsgáját az érvényes képzési követelményekkel leteheti, ezt követően az egyetem feltételekhez kötheti, 5 év elteltével záróvizsga nem tehető. A szakdolgozatot a záróvizsga félévében kell benyújtani. A Szakdolgozat tárgyat az abszolutóriumhoz teljesíteni kell, de ehhez nem szükséges magát a szakdolgozatot is benyújtani.

Hol érem el a záróvizsga-beosztást?

A záróvizsga-beosztást a szakterület készíti. A záróvizsga-beosztásról a szakterület tájékoztathatja a hallgatókat, jelenleg egységesítés alatt van a hallgatók intézeti, tanszéki tájékoztatása. A beosztás a vizsgaidőszak előtt kikerül a kari honlapra a tanulmányi hírekhez, ahol Neptun-kód alapján kereshető.


Infrastruktúra

Milyen szolgáltatások elérhetőek a kari könyvtárban, és hogyan juthatok hozzájuk?

A PPK könyvtárával kapcsolatos információk

Használhatok az épületben wifit?

Igen, az épület egész területén használható ingyenes wifi, melyhez IIG azonosítóra és jelszóra van szükség.

IIG azonosítót ezen az oldalon lehet igényelni a Neptun-kód használatával: https://ugykezelo.elte.hu/

Majd ezek után az eduroam nevű hálózatra lehet csatlakozni az igényelt IIG azonosítóval és annak jelszavával.

Van büféje a Kazynak?

Hol ehetek a közelben még?

Üzemel büfé a Kazy alagsorában minden nap 8.00-16.00 között.

További étkezési lehetőségek a közelben:

Bors GasztroBár

Central Canteen (szombaton zárva)

Metropolitan gyorsétterem Green Point7 irodaház (szombaton zárva)

Rácskert, Dob utca

à table, Wesselényi utca

Arán Pékség, Wesselényi utca

Digó Pizzéria, Kazinczy utca

Manuche, Kazinczy utca

Las Vegans, Kazinczy utca

Gettó Gulyás, Wesselényi utca

Tahina Bite, Wesselényi utca

Hummusbar, Wesselényi utca

Hová fordulhatok, ha úgy érzem, elakadtam, segítségre van szükségem?

Az Életvezetési Tanácsadó ingyenes pszichológiai tanácsadást nyújt az egyetem hallgatói részére. Az egyéni tanácsadáson túlmenően csoportokat is hirdetnek. A bejelentkezés és tájékoztatás e-mailen történik a tanacsado@ppk.elte.hu címen, bővebb információ Tanácsadó honlapján található.


Alumni

Miért jó az ELTE PPK Alumni tagjának lenni? Milyen kedvezményeket vehetek igénybe?

Az ELTE PPK Alumni közössége az ELTE Alumni szervezetén belül, önálló kari tagozatként működik. Azért érdemes csatlakozni, mert a PPK támogatja a szakmai kapcsolatok megőrzését, végzett hallgatóiknak lehetőséget biztosít kapcsolattartásra, információt nyújt új oktatási programjairól, a pedagógia, pszichológia és sporttudományhoz kapcsolódó eseményeiről, ösztöndíjakról, pályázati és továbbképzési lehetőségekről, valamint lehetőséget teremt a karon folyó oktatási, tudományos és szakmai munkáról való tájékozódásra, a PPK mindekori életébe való betekintésre. A regisztrált tagok ELTE Alumni tagsági kártyát kapnak, amelynek birtokában számos kedvezményt vehetnek igénybe.

Hogyan lehetek az ELTE Alumni tagja?

Regisztráció és alumni kártya igénylés itt.


#ezisnevtud

Hol tudom figyelemmel követni az Intézetben zajló munkát, a kutatásokat, a friss híreket, eseményeket?

 1. Keress minket Facebook oldalunkon a legfrissebb tájékoztatásért!
 2. Értesülj a történésekről Hírlevelünkben!
 3. Hallgasd az Ez is Nevtud! podcastunkat a legnagyobb platformokon!

Az online tartandó kurzusokhoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalók

Hol tudok utána olvasni, miképpen használhatom a Canvast?

Az ELTE egyik hivatalos online oktatási felülete a Canvas.

Canvas LMS használata hallgatók számára

 

Miért és mihez szükséges a '.....@student.elte.hu' emailcím?

Az ELTE egyik hivatalos online oktatási felülete az MS Teams. Csak azok hallgatók tudnak MSTeamsen keresztüli online kurzushoz csatlakozni, akiknek van ún. IIG/Caesar-azonosítójuk, valamint ’azonosítónév@student.elte.hu’ emailcímük. Ezt, ha nincsen, a https://ugykezelo.elte.hu oldalon, a Neptun-kódjuk felhasználásával online igényelhetik. A csoportokhoz (kurzusokhoz) a hallgatókat ezt követően  automatikusan rendelik hozzá az IIG munkatársai.

Hogyan kell használni az órákon a Teamst?

Az MSTeams-be bejelentkezni 'felhasználónév@student.elte.hu' emailcímmel lehet. 

MSTeams segédlet