Pedagógusok, Pedagógus szakmai közösségek, Pedagógusképzés Kutatócsoport

Pedagógusok, Pedagógus szakmai közösségek, Pedagógusképzés Kutatócsoport

A kutatócsoport bemutatása

A kutatócsoport bemutatása

Kutatócsoportunk tagjai évtizedek óta folytatnak a pedagógusokkal és a pedagógusképzéssel kapcsolatos kutatásokat. Kiemelten fontos számunkra a társadalmi felelősségvállalás: kutatási eredményeinket minden esetben igyekszünk fejlesztések szintjén is felhasználni, s azokat hatékonyan beépíteni a gyakorlatba. Ennek leghatékonyabb megvalósulása érdekében megőrizzük és felhasználjuk korábbi kutatási eredményeinket a további kutatások irányainak meghatározásakor is, így összekapcsolva az új eredményeket a korábbi fejlesztési irányokkal. Nem csak a témaspecifikus köznevelési folyamatok alakításában, de a felsőoktatás alrendszer-szintű fejlesztésében, képzési programfejlesztésben, a képzők képzésében és a pedagógusok nézeteinek kutatásában is jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezünk: aktívan részt veszünk a kapcsolódó kutatási-fejlesztési folyamatokban.
A korábbi években kutatócsoportunk kutatási fókuszában elsősorban a pedagógus tudása és gondolkodása (a pedagógusok pedagógiája) állt, melynek meghatározó mérföldköve volt a (1) BaBE kutatás (Bachelor Képzés Bevezetés Kutatás) (2006-2011), a (2) LEO kutatás (Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése) (2009-2015), és a (3) PEK (Innovációban, fejlesztésekben aktív pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje) (2016) kutatása.
Jelenleg a kutatócsoport-tagok kutatási érdeklődésének és szakmai tapasztalatának komplexitása lehetővé teszi a pedagógus tematika folyamatos szakmai fejlődésen alapuló lehető legteljesebb megközelítését és a vizsgált kutatási témák szerves összekapcsolódását. Kutatásaink során elsősorban interdiszciplináris, alap- és alkalmazott kutatást, továbbá kutatásmódszertani fejlesztéseket végzünk, valamint kutatást, fejlesztést és oktatást támogató kvantitatív, kvalitatív és kevert kutatásokat, fejlesztéseket, akciókutatásokat valósítunk meg. A kutatócsoport oktatókból, PhD-hallgatókból és a munkát támogató hallgatói demonstrátorokból áll. A kutatás-fejlesztés összekapcsolódásának gyakorlati megvalósulását egyetemünkön belül is kiemelten fontosnak tartjuk, ezért igyekszünk pedagógia BA és neveléstudomány MA szakos hallgatókat is bevonni a kutatásainkba. Az intézményi szintű kapcsolatokon és együttműködéseken túl az iskola világával is szoros kapcsolatot ápolunk, így például az egyes kutatások vagy akár saját gyakorlatuk fejlesztése iránt érdeklődő, innovatív pedagógusokkal.
A kutatócsoport kutatási irányultságának meghatározásához az ELTE PPK, illetve a Neveléstudományi Intézet képzési portfóliója, különösen a pedagógusképzésben betöltött országos szerepe is keretet, kutatási irányt nyújt számunkra. Mindezeket figyelembe véve a Kutatócsoport az alábbi kutatási fókuszokban határozza meg elsődleges vizsgálati területeit:
A pedagógusokhoz, különös tekintettel a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez kapcsolódó kutatások:

 •     a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek (FSZF) vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén;
 •     a pedagógusok reflektív gondolkodása és gyakorlata;
 •     a mesterpedagógus tevékenységmodell elemeinek személyes értelmezése a pedagógusok mesterprogramjában: szakmai fejlődés, innováció, kutatás, tudásmegosztás;
 •     az egyéni tanulási utak, tanulási formák jellemzői;
 •     a tanulási utak és tanulási formák összefüggései a tanulási eredményekkel;
 •     a kompetenciák és nézetek változásának összefüggései a folyamatos szakmai fejlődés egyes szakaszaival;
 •     részvétel szakmai közösségekben;
 •     a szervezeten belüli formális és informális tanulási utak értelmezése, használata;
 •     saját tudás képviselete szervezeten belül.

Szervezeti szintű tanulási folyamatok vizsgálata:

 • a szervezeti kultúra és tanulási jellemzői: kollegiális támogatás, közös értékek, döntéshozatal, kockázatvállalás, bizalom, nyitottság, szülőkkel kialakított kapcsolat, vezetés, kommunikáció, szocializáció és a szervezet története;
 •     tanulóközösségek működési jellemzői, céljai, kapcsolatrendszere;
 •     a vezetés jellemzői: támogató szerep értelmezése, formái;
 •     gyakorló- és partneriskolák képzésen belüli szerepértelmezése, a gyakorlati idő, funkció- és elvárásrendszere;
 •     humán és szociális tőke megjelenése;
 •     akciókutatás, kvalitatív kutatások (pl. metafora), szervezetkutatások;
 •     határátlépés a szervezeti tanulásban;
 •     a vezető szerepe a szervezet tanulási folyamataiban;
 •     együttműködő tanulás a szervezetben.

A pedagógusképzés és továbbképzés kutatása:

 •     tanárképzési programok összehasonlító elemzése;
 •     tanár-továbbképzési programok összehasonlító elemzése;
 •     tanári kompetenciák fejlődése a tanárképzésben;
 •     a szakmapolitikai elvárások értelmezése a mesterpedagógus programokban;
 •     rendszerszinten meghatározott tanárképzési jellemzők: tanárkép, „képzési”/tanulási célok; személyes felelősség értelmezése; tanulási folyamat, tanulási formák, tanulási eredmények;
 •     a tanári kompetenciák elemei az oktatáspolitikai elvárásokban;
 •     a formális képzések programjai, tervezett tanulási eredményei.

Korszerű, innovatív tanulási környezetek:

 •     a pedagógusok fejlődését támogató tanulási környezet;
 •     online tanulási környezetek;
 •     digitális tanulási eredmények és elvárások értelmezése a pedagógusképzésben.