Kora gyermekkor pedagógiája specializáció

A specializáció célja
A kora gyermekkor pedagógiája specializáció célja a 0–12 éves korú gyermekek nevelésének elmélet-gyakorlati, kutatási-fejlesztési kérdéseivel, problémáival való elmélyült, tudományos igényű foglalkozás a tágabb társadalmi, nevelési-oktatási összefüggések felismerésével és megértésével. Célunk olyan szakemberek képzése, akik a 0–12 éves korú gyermekek intézményes nevelésében alkalmasak:

 • az intézmények nevelési stratégiájának pedagógiai megalapozására, előkészítésére;
 • az intézményes nevelés szervezeti kereteinek és pedagógiai kultúrájának fejlesztésére;
 • a társadalmi igényekből fakadó sajátos nevelési feladatok megfogalmazására, megoldásukban való aktív részvételre;
 • az intézményekben dolgozó pedagógusok munkájának támogatására;
 • egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére-nevelésére vonatkozó programok kialakítására, megvalósítására;
 • a kora gyermekkori neveléssel foglalkozó pedagógiai kutatások tervezésére és elvégzésére
 • a kora gyermekkori nevelés rendszerszintű működtetésében való feladatvállalásra.


Mire lehet használni a végzettséget?
A végzettség egyrészt lehetővé teszi a tanulmányok doktori képzésben való folytatását.
A megszerzett kompetenciák birtokában a végzett hallgatók bölcsődében, óvodában és iskolában:

 • fejlesztési-nevelési programok kidolgozásával, megvalósításával és értékelésével foglalkozhatnak,
 • képesek az intézmények szervezetének szakszerű elemzésére és a fejlesztéssel összefüggő feladatok megfogalmazására,
 • képesek pedagógiai kutatások megtervezésére és elvégzésére.
 • A háttér- vagy partnerintézményekben és a fenntartók alkalmazásában:
 • a kora gyermekkori nevelés értő szakembereiként vállalhatnak feladatokat,
 • Tanító-, óvodapedagógus- és kisgyermeknevelő-képzést folytató felsőoktatási intézményekben: bekapcsolódhatnak a pedagógiai tanszékek oktató és kutatómunkájába, a doktori tanulmányok elvégzésével – esetleg azzal párhuzamosan – oktatói munkakörben is.


Fejlesztendő kompetenciák
A képzés során fejlesztendő kompetenciákat a képzési program tervezői a korábban említett feladatok igényeiből kiindulva határozták meg. Ezek sikeres ellátása érdekében a hallgatónak sokféle kompetenciával, ezen belül ismeretekkel, képességekkel és viselkedésbeli adottságokkal kell rendelkezniük. A specializáción folyó képzésből kikerülő hallgatókkal szemben e területen az alábbi kompetencia-igények fogalmazhatóak meg: 

Ismeret - tudás
A hallgató

 • ismeri a neveléstudomány és a társtudományok kora gyermekkori neveléshez kapcsolódó legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit összefüggéseit, tudományos eredményeit,
 • rendelkezik a kora gyermekkorban zajló intézményes nevelés hazai és nemzetközi gyakorlatának, fejlesztési irányainak és alternatív megoldásainak ismeretével,
 • a kora gyermekkori tanulásra vonatkozó tudományos elméletek, a tanulás és nevelés támogatásának sokoldalú módszereit, eljárásait ismeri,
 • tájékozott a 0–12 éves gyermekek sajátos nevelési problémáiról, illetve az általános pedagógiai jelenségek, összefüggések sajátos megjelenési formáiról az adott életkorban,
 • ismeri az életkorból fakadó kutatásmódszertani specifikumokat (megközelítések, módszerek, etikai normák).


Képességek
A hallgató

 • képes a 0–12 éves korú gyermekekre, intézményes nevelésükre vonatkozó ismeretek gyűjtésére, kritikus elemzésére és többszempontú alkalmazására nevelésükben,
 • képes komplex módszertan alkalmazására a 0–12 éves gyermekek nevelésében-fejlesztésében, fejlődésének és tanulásának támogatásában,
 • képes a nevelési-fejlesztési gyakorlat, programok, intézmények működésének kritikus elemzésére, illetve tervezésére, fejlesztésére az adott korosztály igényeinek, sajátos szükségleteinek szempontjából, a tudományos ismeretek alkalmazásával,
 • képes a nevelési-fejlesztési programok megvalósítására együttműködésben a családokkal, pedagógusokkal, más szakemberekkel,
 • magas szintű szakmai kommunikációra képes írásban és szóban a kora gyermekkori nevelés kérdéseiről, problémáiról,
 • képes új kutatási problémák felismerése, kutatási projektek megtervezése és kivitelezése.


Attitűdök
A hallgató
- nyitott a kora gyermekkori nevelés interdiszciplináris megközelítésére, a társtudományok újabb kutatási eredményeinek megismerésére,
- a 0–12 éves korú gyerekek igényeinek, sajátos szükségleteinek képviselője a nevelésben-fejlesztésben,
- magatartását jellemzi a családok és a gyermekek közötti különbségek tisztelete, érzékenység a kisebbségek helyzete iránt, a méltányosság szemlélete;
- munkáját jellemzi a családokkal, a pedagógusokkal, valamint a nevelés más szakembereivel való együttműködés igénylése és gyakorlata,
- kezdeményező szerepet vállal a kora gyermekkori nevelés innovatív fejlesztéseiben,
- elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés iránt, önreflexió és határozott önfejlesztési törekvés jellemzi.

Autonómia, felelősség
A hallgató
- szakmai magabiztosság jellemzi a kora gyermekkori nevelés területén a kompetenciahatárok figyelembe vételével,
- tudományos-szakmai szempontok alapján dönt, cselekszik nevelő-fejlesztő munkájában,
- megbízható, felelősségvállaló partner a kora gyermekkori nevelés során megvalósuló szakmai együttműködésekben,
- felelősséget vállal kollégái, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért, a kora gyermekkori nevelés tudományos fejlődéséért, fejlesztéséért.

A kora gyermekkor pedagógiája specializáció hálóterve

Hogyan szerveződik a képzés?
A specializáció nappali és esti tagozaton is választható. Mindkét tagozaton jelentős szerepet kap az önálló tanulás és az egymástól tanulás. A kontaktórák többsége szeminárium, gyakorlati foglalkozás, ahol jelentős szerepe van az együttgondolkodásnak, közös problémamegoldásnak, egyéni és csoportos, több félév tárgyait is összekapcsoló feladatoknak. A specializáció során a hallgatók kutatási műhelymunkát készítenek team munkában és bekapcsolódhatnak az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont műhelyeinek munkájába is.

Kiknek ajánljuk a specializáció felvételét?
A kora gyermekkor pedagógiája specializáció a neveléstudományi mesterszak része; a specializációt bármelyik ide beiratkozott hallgató választhatja. Különösen ajánlott azoknak, akik tanító, óvodapedagógus, kisgyereknevelő vagy gyógypedagógus alapképzési diplomával rendelkeznek, illetve azoknak, akik a jövőben e korosztály nevelésével-fejlesztésével, annak elméleti-gyakorlati hátterével, kutatásával szeretnének foglalkozni vagy a kora gyermekkori nevelés pedagógusait képző intézményekben szeretnének elhelyezkedni.

Tanulás a specializáción
A specializáción a 0–12 éves korú gyermekek neveléséhez kapcsolódóan a korosztály pszichés fejlődésének legújabb tudományos eredményeiről, a gyermekeket körülvevő és fejlődésükre hatással lévő társadalmi és kulturális környezetről, a digitális, online világ szerepéről tanulunk. Foglalkozunk a nevelés rendszer- és intézményi szintű gyakorlatának elemzésével, kiemelten a családokkal, szakemberekkel való együttműködéssel. Markáns része a képzésnek a 0–12 éves korosztály tanulásának, fejlődésének kérdésköre, a nevelésben, fejlesztésben alkalmazható módszerek – speciálisan a digitális pedagógia lehetőségeinek – széleskörű elemzése, megtervezése. Áttekintjük kurzusainkon a kora gyermekkori nevelés specifikus témáit, így az idegennyelv-tanulás, a tehetségfejlesztés kérdését, gyakorlati megvalósítási módjait. Intézménylátogatással egybekötött órákon dolgozzuk fel a speciális nevelési szükségletek, az együttnevelés problémakörét. Markáns része a specializációnak a kora gyermekkori neveléshez kapcsolódó kutatási problémák, a korosztályhoz kapcsolódó kutatási megközelítések, tervek, módszertani sajátosságok, etikai szabályok megismerése és mindezek gyakorlatban való alkalmazása önállóan választott témájú kutatási műhelymunka keretében. A kötelezően választható tárgy lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók és oktatók specifikus érdeklődéséhez igazodva foglalkozzunk a kora gyermekkori nevelés sajátos kérdéseivel, így például az iskolai erőszakkal, a szexuális neveléssel, a játék szerepével, a mentálhigiénével, a természetben való nevelés lehetőségeivel.

 

Specializációfelelős: Dr. Zsolnai Anikó egyetemi tanár (zsolnai.aniko@ppk.elte.hu)