Tanterv és követelmények

Tanterv és követelmények

1. A SPECIALIZÁCIÓK

Az 5. félévtől az alábbi specializációk közül lehet választani:

  1. Az oktatásszervező, -fejlesztő specializáción végzett hallgató az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli nevelési, oktatási és szolgáltató intézmények, önkormányzatok, főhatóságok, civil és nonprofit oktatási szervezetek segítő munkatársa lehet. Ebben a specializációban a képzési programok készítése, azok működési feltételeinek biztosítása, az ott oktatók és tanulók támogatása, valamint a menedzsment segítésének megtanulása áll a középpontban. Alkalmassá válhat arra, hogy a menedzsmenttel, az alkalmazottakkal, a partnerekkel vagy a kliensi körrel kapcsolatot tartson, szükség esetén akár hálózatban dolgozzon velük. Munkát vállalhat közoktatási intézményekben vagy más szervezetekben, pl. pályázatok, versenyek online vagy offline szervezésében, innovációkban asszisztensi feladatokat láthat el.
  2. A gyerek- és diákcsoportok asszisztense specializáción a hallgató arra tud készülni, hogy nevelési és oktatási körülmények között gyermekek, fiatalok, pedagógusok, szülők segítője legyen. E specializáción a gyermeki személyiség, a csoportok alakulása és működése, a tanulás és tanítás, a szocializáció megismerése, megértése és támogatása áll a középpontban, osztálytermi, iskola és iskolán kívüli, illetve más, oktatással (is) foglalkozó intézményi, szervezeti körülmények között. A végzett hallgató munkát vállalhat képzett szakemberek, pedagógusok melletti tevékenységkörökben: óvodában, iskolákban, kollégiumokban, más intézményekben, mint pl. egyházak, múzeumok, civil szervezetek.
  3. A digitális pedagógiai asszisztens specializáción a digitális technológiával támogatott hatékony, kreatív oktatás segítése áll a középpontban. A képzés során a hallgatók olyan digitális pedagógiai módszertani kompetenciákra tesznek szert, melyekkel magabiztosan tud szakmai támogatást nyújtani mind az oktatási intézmények, mind a piaci vállalatok számára. A modul kurzusain a hallgatók átfogó tudásra tesznek szert az oktatástechnológia aktuális irányzatairól, az online tanulásszervezésről, megismerik a digitális technológiával támogatott tanítás és tanulás módszereit osztálytermi, iskolai és iskolán kívüli kontextusban egyaránt. A specializáció kurzusai gyakorlatorientált és reflektív módon, egymáshoz kapcsolódva, illetve egymásra épülve fedik le a digitális oktatás változatos területeit. Az értékelés elsősorban szemináriumi, gyakorlati, műhely- és projektmunkákra épül, illetve az előadások vizsgával zárulnak. A specializációt megelőzően sikeres szigorlatot kell tenni, továbbá a specializációra való túljelentkezés esetén a törzsképzés IKT az oktatásban című kurzusán elért eredmény alapján rangsoroljuk a hallgatókat.

2. A TANTERVEK

A képzés aktuális és korábbi évekre vonatkozó tantervei a Tanulmányi Hivatal oldalán, itt érhetőek el.

3. A SZAKDOLGOZAT

A szakdolgozatok elkészítése témaválasztástól függően kutatási etikai engedélyhez kötött. Az etikai engedélyt a témavezető kezdeményezi a hallgató által kitöltött formanyomtatványon keresztül. Az engedélyeztetés egy iteratív folyamat, amelyben a Kutatásetikai Bizottság javaslatokat fogalmaz meg, és amely alapján a hallgató átdolgozza a beadott kérelmét. Mindez, ahogy maga a kutatás is, egy időigényes folyamat, amelyet, ha megfelelő tervezés előz meg, később gördülékenyen zajlik.
Javasoljuk tehát a szakdolgozati téma átgondolását, lépéseinek alapos megtervezését és azt, hogy a lehető leghamarabb, s ne a témabejelentő benyújtási határidejének hetében vegye fel a kapcsolatot a témavezetővel és kezdeményezze a kutatási etikai engedélyeztetést.
  1. A szakdolgozattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények
  2. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar kutatási és publikációs alapelvei

 

4. KOMPLEX SZIGORLAT (PEDB11-144)

A szigorlat célja

A szigorlat célja, hogy a specializációválasztást megelőzően a hallgatók számot adjanak a szakképzettségük szempontjából meghatározó ismeretkörökből, azaz az általános szakterületi tudáshoz vezető szakmai törzsanyag főbb kurzusaiban elért tudásukról. Cél, hogy a hallgatók tudásuk bizonyítását szakmai fejlődésük értelmezéséhez, fejlődési portfóliójukhoz kötötten, a pedagógia szakos kompetenciaháló kompetenciaterületeihez kapcsolható produktumainak értelmezésével és értékelésével is kísérjék.

A szigorlat tartalma

A komplex szigorlat írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgarész hangsúlyosan a kollokviumi követelményekkel jelzett tartalmakra terjed ki. Célja, hogy a hallgató számot adjon a törzsképzésben megszerzett elméleti tudásáról. Az írásbeli vizsgarész teljesítésére 90 perc áll rendelkezésre. A szóbeli vizsgarész során a hallgató fejlődési portfóliójához kötötten bizonyítja tudását a portfólióból kiválasztott 2 kompetenciaterülethez kapcsolódó produktumainak értelmezésével. Ennek a célja, hogy a hallgató a képzésben eddig elért szakmai eredményeire reflektálni tudjon, tanulási tapasztalatait összegezni tudja, a fejlődés bizonyítékainak értelmezése során mozgósítani tudja szintetizáló jellegű elméleti és gyakorlati tudását, valamint további tanulási célokat tudjon megfogalmazni jövőbeni kompetenciafejlődésével kapcsolatban.

A szigorlati témakörök

A szigorlat menete

5. ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A záróvizsga menete

A záróvizsga törzstételei

Az oktatásszervező- és -fejlesztő specializáció és a gyerek- és diákcsoportok asszisztense specializáció tételsorai

A digitális pedagógiai asszisztens specializáció tételsora