A kutatásról

A kutatás indokoltsága, célkitűzése

A köznevelés eredményességét, a tanulói teljesítményt meghatározó tényezők közül az egyik legfontosabb a pedagógusok tanulása, ugyanakkor nem ismert pontosan, hogy mi biztosítja vagy épp gátolja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését, pedagógiai gyakorlatuk hatékonyságának növekedését. Ahhoz, hogy a pedagógusok szakmai fejlődését megfelelően tudjuk támogatni, meg kell értenünk a folyamatos szakmai fejlődés (FSZF) folyamatát. 

A MoTeL (Models of Teacher Learning) - A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén c. kutatásunk ezeknek az összefüggéseknek a meghatározására törekszik. Azt kívánjuk feltárni tehát, hogy milyen létező modelljei vannak a folyamatos szakmai fejlődésnek és ezek hogyan hatnak a pedagógus munka eredményességére. Ezen belül cél a pedagógusok szakmai fejlődését befolyásoló rendszerszintű-, szervezeti- és egyéni tényezők, ezek jellemzőinek és kapcsolatrendszerének elméleti és empirikus feltárása.  Célunk továbbá hozzájárulni a modern tanuláselméleti eredmények, a komplex tudásértelmezés szakmai fejlődés folyamatában történő értelmezéséhez. A kutatás feltárja, hogy milyen rendszerszintű és szervezeti támogatási formák teszik eredményesebbé az FSZF folyamatát; valamint, hogy milyen módon mérhető az FSZF szakaszainak egyéni-, szervezeti- és rendszerszintű eredményessége. 

Kutatási kérdések

A vizsgálat fókuszában álló kérdések: 

  • Hogyan értelmezhető a folyamatos szakmai fejlődés és tanulás eredményessége, s ennek milyen egyéni-, szervezeti-, rendszerszintű aspektusai különíthetők el?
  • Mely egyéni-, szervezeti- és rendszerszintű - tényezők segítik elő, ill. gátolják a pedagógus folyamatos szakmai fejlődését és tanulását? 
  • Milyen szerepet játszanak és hogyan kapcsolódnak össze a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésében és tanulásában a formális, nem-formális és informális tanulás elemei (kognitív és affektív szinten egyaránt)?

A kutatás várható eredményei

Összességében a kutatás hozzájárulhat a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének jobb megértéséhez, differenciált megismeréséhez, a fejlődés támogatási és értékelési folyamatainak tervezéséhez, és mindezeken keresztül a pedagógiai munka minőségéhez, a köznevelés eredményessége javulásához. 

A rendszer szintjén azonosíthatóak lesznek az oktatáspolitika által támogatott látens fejlődési modellek és elvárások, a jelenlegi szabályozási környezet és tartalom hatásai a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére, és ezen hatások optimalizálásának lehetőségei. 

A szervezet szintjén a kutatás hozzájárul azoknak a folyamatoknak, meghatározó aktoroknak  a megértéséhez és meghatározásához, amelyek mentén a tanulóközösségek, gyakorlatközösségek támogatják a pedagógusok szakmai fejlődését, különös tekintettel egy olyan vezetési stratégia elemeinek feltárására,  amely az egyes pedagógusok fejlődését olyan eszközrendszerrel támogatja, mely a szervezet egészének tanulási kultúrájára hatással van. 

Az FSZF vizsgálatának egyénhez kötődő eredményei lehetővé teszik a hazai pedagógus szakma professzionalizálódásához való hozzájárulást azzal, hogy az eltérő szakaszokban zajló különböző tanulási utak, tanulási formák és tanulási eredmények leírása alapján tényeken alapuló stratégiát és rendszert alkothassunk a folyamatos szakmai fejlődés eredményességének növelése érdekében, a képzéshez, a továbbképzéshez és a szakmai közösségekhez kötődően egyaránt. 

A pályázat nemzetközi térben is egyedi a rendszer-, szervezeti és egyéni szintek együttes, nagy mintán alapuló, komplex módszertani adatbázissal felépített empirikus vizsgálatában.