Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport

Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport

Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport

Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport

A kutatócsoport működésének fókuszában elsősorban az elméleti-történeti, illetve összehasonlító megközelítésű neveléstudományi vizsgálatok állnak. A kutatócsoporton belüli műhelyekben azonban számos további, ehhez a kutatási irányvonalhoz köthető témakörökhöz kapcsolódóan is végeznek kutatásokat a tagok.
E témakörök három nagy kutatási irányvonal köré rendeződnek. Az első a neveléstudomány tudománytörténetének vizsgálata, amelynek keretében történetszociológiai és empirikus adatgyűjtési és elemzési módszereket használva kollektív biográfiai és bibliográfiai elemzést, illetve reprezentatív pedagógiai jellegű periodikák és kiadványok tartalomelemzését végezzük el. Ennek keretében a hazai neveléstudományi kutatásokban először kerül sor a kutatás részeként szövegbányászati elemzésre. A szövegbányászat (más néven szöveganalitika) lehetővé teszi digitális formában hozzáférhető szövegkorpuszok mintavétel nélküli elemzését.  Az 1990-es évek közepe óta folyamatos OTKA támogatással folyó nemzetközi tudománytörténeti kutatás, amely széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésre épül. A különböző kutatási projektek keretében a vizsgált időszak a 19. század második felétől egészen a 20. század első évtizedéig terjedő időszakot öleli fel.
A második nagy kutatási irányvonal az összehasonlító professzióelmélet és -történet, amely a pedagógus professziók kialakulásának és fejlődésének főbb irányvonalait, összehasonlító vizsgálatát takarja. Ezen a kutatási területen az elemi és középiskolai tanári szakmák kialakulását, egymástól való elválását és az európai főbb fejlődési folyamatokkal való összehasonlítását vizsgálják a tagok kvalitatív és történetszociológiai módszereket használva az 18. század második felétől az 20. század első felét felölelő időszakban. Az összehasonlító vizsgálatot egy széles körű nemzetközi kutatócsoport végzi. Ennek a nemzetközi együttműködésnek a részeként került benyújtásra 2017-ben Visegrad Research Found-hoz a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport által koordinált (cseh, szlovák, lengyel és magyar résztvevőkkel) elbírálás alatt álló Teacher Training in Central Europa című újabb nemzetközi kutatási projekt.
A kutatócsoport harmadik nagy kutatási irányvonala az iskolai alternativitás, a reformpedagógiai módszerek és az életreform mozgalmak történetének vizsgálatát öleli fel. E kutatási irányvonalban a kutatók a hermeneutikai dokumentumelemzés és a társadalmi kapcsolatháló elemzés módszereit felhasználva azt vizsgálják, hogy a 19. században kialakuló ipari társadalmak társadalomszerkezetével és a nemzetállami oktatáspolitikai törekvésekkel szemben milyen alternatív mozgalmak szerveződtek meg Közép-Európában és e mozgalmak milyen kapcsolatban álltak egymással. A pedagógia-, művelődés-, illetve társadalomtörténeti szempontok komplex egységének megragadása nemzetközi téren is újszerű kezdeményezésnek számít. Kapcsolódik azokhoz az 1990-es években kezdődő társadalomtörténeti orientációjú német és angol-amerikai kutatásokhoz, amelyek feltárják az egyre dinamikusabban kiteljesedő modernizáció ellenes - a korszak művészeti és szellemi-filozófiai áramlataiban is erőteljes civilizációkritikai mozgalmakat.

A kutatási projektek teljesítését és az eredmények disszeminációját több hazai és nemzetközi pályázaton elnyert folyamatos támogatások biztosítják (OKTA, NKFIH, AÖU, TÁMOP). Így a hazai nagyobb országos folyóiratok mellett a kutatócsoport tagjai kiemelt figyelmet fordítanak a szakterülethez kötődő idegen nyelvű, elsősorban európai periodikákban történő publikációra. A disszemináció egy sajátos formájának tekinthető a Műcsarnokban megnyílt Rejtett történetek című kiállítás is, amely a tudományos ismeretterjesztés mellett a tudományos diskurzusnak is teret adott kiállítás-vezetésekkel, illetve nemzetközi konferenciákkal.
A kutatási tevékenység mellett a kutatócsoport tagjai több képzésben látnak el óraadói feladatokat. Így többek között a tanárképzésben, a pedagógia BA, neveléstudomány MA képzésekben, a neveléstudományi doktori képzésben és a múzeumpedagógiai képzésben. Az óratervezés és óravezetés során a tagok rendszerint nagy gondot fordítanak arra, hogy a kutatási projektek eredményeit ahol a tematika arra lehetőséget ad, a hallgatókkal is megismertessék, így téve eleget a kutatóegyetem ideájának.

Az elnyert pályázatok:

 • A magyar neveléstudomány tudománytörténete (OTKA T 029816)
 • A magyar neveléstudomány fejlődése a nemzetközi recepció tükrében (FKFP 6366/99) (1999–2000)
 • Pädagogische Strömungen in der k.u.k Monarchie Osztrák Magyar Akcióalapítvány (2005–2007)
 • A magyar neveléstudomány fejlődésének új irányai a XX. század második felében. (OTKA T 046598). (2004–2008)
 • A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945–1989)- tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok (OTKA T100496) (2012–2016)
 • A magyar neveléstudomány története – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció (1970–2000) (NKFIH-6 127937) (2018–)
 • Reformpedagógia és életreform - recepciós tendenciák és intézményesülési folyamatok (1920-1945) (OTKA 111833) (2015–2019)
 • Weiterlebende Utopien. Osztrák-Magyar Akcióalapítvány 91öu8 (2015–2016)
 • Életreform és reformpedagógia (1900-1920) (OTKA 68484) (2007–2013)
 • Életreform és reformpedagógia (OTKA 37337) (2002–2006)
 • ELTE PPK élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszicho-szociális háttere c. alprojekt keretében (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003., 2013–2015) 2000–2002, illetve 2003–2005 között megvalósuló, a Pedagógusképzést támogató elméleti és történeti kutatások című elemi projekt.