Hírek

MoTel Gyorsjelentés

Elkészült a MoTeL (Models of Teacher Learning) c. OTKA kutatás keretében végzett országos reprezentatív pedagógusfelmérés első eredményeit közlő Gyorsjelentés. Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében három kutatócsoport, húsznál is több kutató részvételével folyó kutatás a pedagógus folyamatos szakmai fejlődést és tanulást vizsgálja. Kutatási kérdéseinek fókuszában a pedagógus szakmai fejlődés és tanulás létező modelljeinek, egyéni, szervezeti és rendszerszintű ösztönző és gátló tényezőinek feltárása, valamint eredményességének értelmezése áll.  A kvantitatív adatfelvétel 2021 februárjában zárult, a MoTeL adatbázis 5063 pedagógus és intézményvezető válaszait tartalmazza 656 általános és középiskolából. Az adatfelvétel újszerűsége, hogy konkrét tanulási helyzetekre vonatkozó elemzéseket is lehetővé tesz. Az országos, régióra és képzési típusra reprezentatív adatfelvétel eredményeinek leíró statisztikai elemzését közli a MoTeL Gyorsjelentés, míg a felmérés néhány alapadatát a MoTeL infografika mutatja be.

A 128738 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a K_18 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

MoTeL levelezőlista

A hazai szakmai közönséggel való folyamatos kapcsolattartás megkönnyítése érdekében hoztuk létre a MoTeL kutatás levelezőlistáját. Ezen keresztül szeretnénk a jövőben hírt adni a kutatás eredményeiről, valamint a reményeink szerint 2020. őszén újrainduló, és a tágabb szakmai közönség felé nyitó MoTeL műhelyekről. A levelezőlistára való jelentkezéshez kérjük, töltse ki ezt az űrlapot.

2020. június 26.

Első publikációk a MoTeL kutatásban

Megjelentek a MoTeL kutatás első évének eredményeiről beszámoló első publikációink. A Neveléstudomány 2020/1. tematikus számában megjelent írások a nemzetközi és hazai szakirodalmat tekintik át és összegzik a pedagógus szakmai fejlődés és tanulás értelmezésének és empirikus kutatásának legújabb eredményeit a pedagógus, a szervezet és az oktatási rendszer szintjén. Mivel kutatásunk fontos kérdése a pedagógusok szakmai tanulásának és az eredményességnek a kapcsolata, külön tanulmány dolgozza fel e téma nemzetközi irodalmát. A hazai oktatási rendszer-szabályozási környezetet, továbbá a korábbi hazai kutatási adatbázisok másodelemzését tárgyaló tanulmányaink a Pedagógusképzés soron következő számában fognak megjelenni. 

Ezek az írások szolgáltak alapul a MoTeL kutatás elméleti keretrendszere kidolgozásának, melynek alapján az ősz folyamán tervezzük egy országos reprezentatív pedagógusfelmérés megvalósítását 500 feladatellátási hely mintegy 5000 pedagógusának bevonásával, valamint ezzel párhuzamosan pedagógushallgatókat is megkérdezünk egy online kérdőíves felmérés keretében. A kvantitatív adatfelvételt a kutatás harmadik évében esettanulmányok készítésével fogjuk kiegészíteni.

A MoTeL kutatás eredményeit itt és a kutatás ResearchGate oldalán is közreadjuk.

2020. május 22.

MoTeL szimpózium az ONK-n

Idén 2019. november 7-9-én rendezték meg az Országos Neveléstudományi Konferenciát Pécsett, melyen a MoTeL kutatás eddigi eredményeit egy szimpózium keretében mutattuk be. A szimpóziumot Stéger Csilla elnök bevezetője nyitotta meg, majd a kutatás operatív vezetőjének, Rapos Nórának a projekt rövid bemutatása után négy előadásra került sor:

A szimpóziumot az opponens, K. Nagy Emese reflexiói zárták.

2020. január 30.

Júliusi MoTeL műhely

A múlt októberben indult MoTeL kutatás tanév végi utolsó műhelyét július 2-én tartottuk meg. E műhelyre elkészültek a nemzetközi és hazai szakirodalmat a pedagógus szakmai fejlődést és tanulást meghatározó egyéni/személyes és szervezeti szintű tényezők, valamint az eredményesség értelmezése szempontjából áttekintő tanulmányok. A 4 órásra tervezett műhely első részében rövid beszámolókat hallgattunk meg e tanulmányok fő sarokpontjairól, majd az egyéni/személyes szint tanulmányában a “szakmai fejlődés és tanulás” fogalom és az eredményesség meghatározásaira, továbbá (a szervezeti és rendszer szint által kiegészítendő) elméleti keretrendszer kialakítására tett javaslatokhoz kapcsolódóan zajlott tartalmas és a további munkát jelentős mértékben orientáló szakmai vita. Terveink szerint a jövő évben tervezett empirikus kutatás elméleti keretrendszere nyár végére készül el, melyet az új tanév első, szeptemberi műhelyén fogjuk bemutatni és megvitatni.

2019. július 10.

Májusi MoTeL műhelyek

Május hónapban két műhelymegbeszélésre is sor került a MoTeL kutatás keretében. Május 21-én vitattuk meg a 2. pillér keretében a tanári folyamatos szakmai fejlődésre vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalom egyéni és rendszer szintet fókuszba állító tervezett áttekintéseinek szinopszisait, valamint az FSZF témakörében összegyűjtött empirikus kutatások doktoranduszok által készített kódolásának összegzését. Egy héttel később a szervezeti szint szinopszisa, valamint a 4. pillér keretében a korábbi hazai kutatások (OFI 2013-2014-ben végzett pedagógus panelkutatása, valamint az Oktatási Hivatal megbízásából 2013-15-ben végzett pedagóguskutatás) adatbázisainak másodelemzése került terítékre. A megbeszéléseken szó esett a MoTeL kutatás hazai szakmai közönség előtti bemutatkozását célzó 2019. őszi Országos Neveléstudományi Konferencián szimpózium-megjelenés tervezéséről is.

2019. május 28.

Interjú Halász Gáborral, a MoTeL kutatás vezetőjével

„Tanárképzés helyett a pedagógusok tanulásáról érdemes beszélni” címmel jelent meg interjú Halász Gábor egyetemi tanárral, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében folyó MoTeL kutatás vezető kutatójával. Az interjú teljes terjedelmében itt olvasható.

2019. május 17.

 

 

Áprilisi MoTeL műhely

 A MoTeL kutatás harmadik műhelymegbeszélésén, melyet 2019. április 30-án tartottuk, két tanulmánytervezet vitájára került sor. Az 1. pillér keretében készített “A pedagógusprofesszió és néhány más szakma professzionalizációja és folyamatos szakmai fejlődés modelljeik”, valamint a 3. pillér keretében készített “A FSZF hazai rendszerkörnyezetének feltárása, elemzése” c. tanulmányok tervezeteit előbb a pillérvezetők mutatták be röviden, majd a résztvevő kutatóktól fontos inputokat kaphattak a szerzők a tanulmányok végleges formájának elkészítéséhez. A műhelyen röviden bemutatkozott továbbá az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet egy, a MoTeL kutatás témájához szorosan kapcsolódó projektje, melynek résztvevőivel a jövőben is tervezzük a kölcsönösen megtermékenyítő megbeszélések folytatását. Az áprilisi műhelyre tervezett 2. pillér szinopszis-vitára idő hiányában már nem került sor, ezért május hónapban tervezünk egy külön alkalmat ennek megvitatására.

2019. május 2.

Márciusi MoTeL műhely

2019. március 19-én tartottuk a MoTeL kutatás harmadik műhelymegbeszélését. A találkozó első felében a pillérvezetők számoltak be eddigi munkájukról, eredményeikről, valamint az ennek során felmerült kérdésekről, dilemmákról. A folyamatos szakmai fejlődés és az ehhez kapcsolódó fogalmak (pl. professziókép, tanulási környezet, eredményesség) átgondolása valamennyi pillér számára jelentős kihívást jelent és a kutatás reményeink szerint egyik lényeges eredménye lesz a kulcsfogalmak tartalmának rögzítése és az FSZF és eredményesség fogalmi térképének kialakítása. A műhely második felében a 4. pillér a meglévő adatbázisokról, korábbi hazai kutatásokról készítendő másodelemzések szinopszisát vitattuk meg.

2019. március 23.

Februári MoTeL műhely

A MoTeL kutatás februári műhelyén a kutatás 1. pillére, “A professzió és ahhoz kapcsolódó FSZF kutatás fő vizsgálati területei. A FSZF általános tudáshátterének feltérképezése néhány a pedagógus pályához köthető más szakma tekintetében” által készítendő tanulmány szinopszisát vitattuk meg a projekt résztvevői és intézeti kollégák részvételével. A tanulmány a jogász, orvosi és felsőoktatási oktató szakmák vizsgálatán keresztül kíván a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését vizsgáló kutatásunk számára releváns és hasznos inputokat adni. A műhely második felében az elméleti keretrendszer kialakítását megalapozó nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintését végző 2. pillér soron következő feladatainak tervezését vitattuk meg.

2019. február 26.

A kutatás nyitó műhelye

A MoTeL kutatás nyitó műhelye - 2019. január 29-én - a kutatás és az operatív vezetés bemutatkozása mellett a Neveléstudományi Intézetben korábban folyt és most kapcsolódó kapcsolódó kutatások bemutatásának is teret adott. Elsőként a Németh András professzor úr vezette Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoportnak a pedagógus professzió történeti kialakulását, eltérő fejlődésmodelljeit vizsgáló kutatásairól  és a MoTeL kutatás számára releváns eredményeiről hallhattunk Németh András, Garai Imre és Szabó Zoltán András előadásában. Az előadásokat a MoTeL kutatás szempontjából különösen releváns elméleti-fogalmi és módszertani kérdésekben folytatott termékeny szakmai diskurzus követte.  Ezután az EDITE nemzetközi doktori program The Learning Teacher kutatási programjában született három doktori kutatást mutatta be Saád Judit, EDITE projektmenedzser. E horizontális szakmai tanulást is támogató első szakasz után Rapos Nóra, a kutatás operatív vezetője ismertette a kutatás első évi részletes munkatervét. Az első MoTeL műhelyt a nagyszámú közreműködő kutató együttműködésének támogatása érdekében létrehozott eszközök, így a MoTeL műhely honlap (zárt google oldal) és a beágyazott Mendeley referenciakezelő szoftver, végül a projekt kommunikációs-disszeminációs tervének és eszközeinek bemutatásával zárta Szarka-Bögös Réka demonstrátor és Bükki Eszter kutatási asszisztens.

2019. február 2.

A MoTeL műhely indulása

Az első MoTeL-műhely 2019. január 28-án 11.00 és 14.00 óra között kerül megrendezésre az ELTE Neveléstudományi Intézetében. Ezen az első műhelyen a projektindítás és az eddigiekben végzett szakmai munka (közös kommunikációs felület, munkaterv és résztvevők, szakirodalom-gyűjtés szempontrendszere)  bemutatása mellett az ELTE Neveléstudományi Intézetében Németh András professzor úr vezetésével folytatott, a hazai pedagógusok professzionalizálódásának folyamatát vizsgáló OTKA kutatás eredményeiről szóló előadásokat, valamint a Neveléstudományi Intézet EDITE nemzetközi doktori programjában a témához kapcsolódó disszertációk rövid összefoglalóját is meghallgathatjuk. A MoTeL műhelyeken szívesen látunk minden érdeklődőt, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött (kérjük, hogy részvételi szándékát a motelproject@ppk.elte.hu email címen jelezze legkésőbb 2019. január 22-ig).

2019. február 2.

Elindult a MoTeL kutatás

Az ősz folyamán indult MoTeL (Models of Teacher Learning - A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén) kutatásunk, amely a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését (FSZF) befolyásoló rendszerszintű-, szervezeti- és egyéni tényezőknek, ezek jellemzőinek és kapcsolatrendszerének, valamint az FSZF szakaszainak egyéni-, szervezeti- és rendszerszintű eredményessége mérhetőségének feltárását célozza. Az elméleti és empirikus kutatómunka mellett fontos feladatunknak tekintjük a téma kutatásában érdekeltek együttműködésének, műhelyének kialakítását, támogatását is. A kutatómunka eredményeit ezért a havonta megrendezendő MoTeL-műhelyeken külső kutatók bevonásával kívánjuk rendszeresen megtárgyalni. Terveink között szerepel továbbá egy hazai és egy nemzetközi műhely megrendezése az elméleti feltárás eredményeinek bemutatása és megvitatása céljából. A még szélesebb közönség bevonását célozza e projekt-honlap, ahol nem csupán a projekt szakmai előrehaladásáról és a kapcsolódó műhelyek eredményeiről fogunk beszámolni, de a Hasznos linkek menüpont alatt egy olyan link-gyűjteményt (pl. témával foglalkozó hazai és külföldi folyóiratok, külföldi műhelyek, konferenciák, szakirodalom stb. elérhetősége) szeretnénk összeállítani, mely a téma iránt érdeklődő kutatók, pedagógusok és más érdekeltek számára a további információk szerzését könnyítheti meg.

2019. január 14.